کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ی‍وم‍رث‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‍ه‍ا
م‍ال‍ی‍ات‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍ار --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌--اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌--ای‍ران‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‍ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍ارج‍ی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍س‍ت‍اج‍ران‌،ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۵-
ت‍الان‍ه‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،۱۳۳۵-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ام‍ان‍ی‌، ک‍وروش‌،۱۳۳۸-
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۵-
ع‍ث‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ق‍س‍ی‍م‌،۱۳۴۸-
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ق‍وی‌ ت‍ک‍ی‍ار، رض‍ا
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
اس‍ک‍ن‍دری‌،ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۸-
ش‍اک‍ری‌، ش‍ه‍رام‌،۱۳۴۹-
ش‍ع‍ب‍ان‌زاده‌، ف‍رام‍رز،۱۳۴۰-
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
م‍ص‍در، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ص‍در، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۴ -، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
اس‍ک‍ن‍دری‌،ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۵-
م‍رادزاده‌ف‍رد، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۳-
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات اسفندماه ۱۳۷۶ و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۷۷...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۳[ سه ]همراه با مسئله های حل شده قابل استفاده برای دانشجویان حسابداری ...
تالانه ، عبدالرضا،۱۳۳۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۰‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالیاتی ، استفاده کنندگان دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حسابداری ، حسابرسی و مدیریت ...
دوانی ، غلامحسین ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌م۲د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی [ APC سی .پی .ا ]همراه با پاسخ های تشریحی
مصدر، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات سرمایه گذاریهای خارجی در ایران ، سرمایه گذاریهای ایران در خارج ، صادرات خدمات فنی و مهندسی و قانون و مقررات مناطق آزاد ایران
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۲۰۲/۱۲۸‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعات مدیریت
مستاجران ،علی ،۱۳۲۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌م۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و حفاظت فنی
شعبان زاده ، فرامرز،۱۳۴۰- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ش۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی :مجموعه کامل < =2002 APC سی .پی .ا>،گزیده ای از1002-2991 APC،گزیده ای از آزمون کنکور سراسری سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۰ همراه با پاسخ های تشریحی
مصدر، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی < =2002- APC سی .پی .ای >و مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد حسابرسی ۱۳۷۰-۱۳۸۱ همراه با پاسخ های صحیح
امانی ، کوروش ،۱۳۳۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت فرایند و سیستم مدیریت کیفیت =]0002:1009 OSIایزو۹۰۰۱:۲۰۰۰]
شاکری ، شهرام ،۱۳۴۹- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ش۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون محاسبات عمومی
اسکندری ،جمشید،۱۳۴۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری
عثمانی ، محمد قسیم ،۱۳۴۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ع۲۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای قانون تجارت برای حسابداران و مدیران شرکتهای سهامی
اسکندری ،جمشید،۱۳۴۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
دوانی ، غلامحسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭د۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری میانه < = 4002APC سی .پی .آی .۲۰۰۴ >و استانداردهای حسابداری ایران
مرادزاده فرد، مهدی ،۱۳۴۳- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌م۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی ۱ همراه با پرسش های چهارگزینه ای
اسکندری ، جمشید،۱۳۴۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات اسفندماه ۱۳۷۹ و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۰ ) کد اقتصادی و آئین نامه های مربوطه ، بخشنامه ها و...
دوانی ، غلامحسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده ای از بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
تقوی تکیار، رضا ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ت۷‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی ( بها )= 6002-2991 آزمونهای کارشناسی ارشد حسابداری سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۵ ... همراه با پاسخ های تشریحی
مصدر، علی ،۱۳۴۴ -، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ۲ با تاکید بر استانداردهای ایران
اسکندری ، جمشید،۱۳۴۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵-۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3