کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --ژاپ‍ن‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار -ای‍ران‌ -ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍درس‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌(اس‍لام‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌--ژاپ‍ن‌--ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
 
پدیدآور:
اوس‍ادا، ت‍اک‍اش‍ی‌،۱۹۳۱-
ب‍اب‍ا، م‍وت‍وم‍و
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در
اب‍وطال‍ب‍ی‌،رض‍ا،۱۳۵۰-
ن‍وری‌، ح‍م‍ی‍د
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۲۸-
زگ‍ی‍ت‍زی‌، ه‍ان‍س‌دی‍ت‍ر
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا،۱۳۲۷-
ج‍ف‍ری‍ز،دی‍وی‍د
م‍ه‍رب‍ان‌،رض‍ا،۱۳۲۷-
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
س‍ال‍ی‍س‌، ادواردdrawdE ,sillaS
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌۱۳۳۸-
ت‍ن‍ر، آرت‍ور
ش‍ری‍ف‌زاده‌، ف‍ت‍اح‌،۱۳۳۵-
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۵
ب‍ات‍م‍ان‍ق‍ل‍ی‍چ‌، ف‍ری‍ور
ت‍س‍وچ‍ی‍ا، ک‍ازوئ‍و،۱۹۴۳-
 
ناشر:
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌
ت‍رم‍ه‌
ف‍را
ب‍ازت‍اب‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ده‍خ‍دا
آزاده‌
ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌: ب‍ان‍ک‌ م‍س‍ک‍ن‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ح‍ی‍در ام‍ی‍ران‌
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌؛ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
ج‍م‍ه‍وری‌(اس‍دی‌)
پ‍ی‍ک‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
رض‍ا اب‍وطال‍ب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر[ )MQT( تی .کیو .ام ]سه قدم تا بهبود دائمی
تنر، آرتور ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان : بانک مسکن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ت۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه :در چارچوب مدیریت کیفیت جامع =tnemeganam tcejorP
مهربان ،رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌م۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیرtgmpT snoitazsinagro sisylanA )
طاهری ، شهنام ۱۳۳۸- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی :حاوی ۹۰ پرسشنامه استاندارد و معتبر...
مقیمی ، محمد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر :اصول و مفاهیم چشم اندازها و کاربرد
شریف زاده ، فتاح ،۱۳۳۵- ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ش۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<= MQT تی .کیو .ام >.با ایجاد کایزن
بابا، موتومو ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ب۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استقرار و ممیزی مدیریت جامع < = MQTتی .کیو.ام >
جلوداری ممقانی ، بهرام ،۱۳۴۵ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش =oitacude ni tnemeganam ytilauq latoT
سالیس ، ادواردdrawdE ,sillaS ؛  تهران نشر هوای تازه ؛نشر هستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۹۰۰/۵‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مدیریت کیفیت جامع
جفریز،دیوید ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ج۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت جامع = ]tnemeganam ytilauq laloT]:روش اجرایی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع
مهربان ، رضا ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
[پنج اس = S5 ] ، مبنای پیاده سازی < =MQT تی .کیو.ام >و رسیدن به < = ecnellecxE ssenisuBبیزینس اکسلنس >
ابوطالبی ،رضا،۱۳۵۰- ؛  تهران رضا ابوطالبی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی مستمر :استراتژی های حل مسایل و بهبود محصولات و خدمات با استفاده از کار گروهی
مهربان ، رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
[۵= پنج ]اصل برای دستیابی به کیفیت عالی در محیط کار
اوسادا، تاکاشی ،۱۹۳۱- ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۸۳‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات
نوری ، حمید ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام سرآمدی سازمانی براساس مدل های < =drawA lanoitaN narI tnemeganaM ytilauQ noitadnaoF naeporuE>=AQNI/MQFEای .اف .کیو.ام /آی .ان .کیو.آی ]
امیران ، حیدر ؛  [تهران ] حیدر امیران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فعالیت های سوپر =]S5پنج اس ]در سازمان
تسوچیا، کازوئو،۱۹۴۳- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آیات الهی
باتمانقلیچ ، فریور ؛  تهران جمهوری (اسدی )   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ب۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ارشد و کیفیت
زگیتزی ، هانس دیتر ؛  [تهران ] ریزپردازنده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭ز۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت منابع انسانی
آرمسترانگ ، مایکل ،۱۹۲۸- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عالی و توسعه پایدار :مجموعه مقالات همایش ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۸۳
همایش آموزش عالی و توسعه پایدار(۱۳۸۳ :تهران ) ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و انتشارات فرهنگ دهخدا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3