کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍وی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اص‍لاح‌ طل‍ب‍ی‌ - ای‍ران‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
اق‍ت‍ص‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲- ۶۰۴ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ای‍زه‌ه‍ا
ش‍اع‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ق‍رآن‌ -- ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ج‍ل‍دس‍ازی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ک‍ت‍اب‌ و م‍واد خ‍وان‍دن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ب‍اق‍ر، ۱۳۶۸-۱۲۹۸ -- خ‍اطرات‌
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌( چ‍ی‍ن‌)
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌،۱۳۳۸-
لاردی‌، ن‍ی‍ک‍ولاس‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۲۴-
س‍م‍دل‍ی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ اس‌.
اس‍م‍ل‌ س‍ر، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۰-
ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌،۱۹۷۹-۱۹۰۳
م‍ع‍ارف‌، م‍ج‍ی‍د
دال‌، س‍ون‍د، ۱۸۸۷- ۱۹۶۳ م‌
آق‍اش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍د، م‍ری‍م‌. گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ه‍رام‍ی‌ ک‍م‍ی‍ل‌ ، ن‍ظام‌
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ب‍اق‍ر
دولان‍ی‌، ام‍ی‍ل‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ج‍واد
پ‍رت‍و، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
م‍س‍ت‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍ه‍رت‍اش‌، س‍ع‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ف‍رج‍ی‌ ،ی‍وس‍ف‌
آب‍ادی‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
آق‍ا ش‍ی‍خ‌م‍ح‍م‍د، م‍ری‍م‌، گ‍ردآورن‍ده‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ش‍اه‍رخ‌
 
ناشر:
ک‍وی‍ر،م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ت‍ه‍ران‌ ک‍وی‍ر
ک‍وی‍ر
ک‍وی‍ر؛ ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌
ک‍وی‍ر: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍وی‍ر: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حدیث دیگران در قلمرو فرهنگ ، ادب و هنر
شهرتاش ، سعید، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۴‬,‭‌ش۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برگزیدگان علمی ، فرهنگی ، هنری در جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۳- ۱۳۵۸
آقا شیخ محمد، مریم ، گردآورنده ؛  تهران کویر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۱۸۸۴‬,‭آ۷‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زوال اندیشه سیاسی در ایران
طباطبایی ، جواد ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۶۵‬,‭ط۲ز۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اقتصادی
اسمل سر، نیل ، ۱۹۳۰- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه اسلامی
کوربن ، هانری ،۱۹۷۹-۱۹۰۳ ؛  تهران کویر؛ انجمن ایرانشناسی فرانسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۴۱‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فانوس خیال :سرگذشت سینمای ایران از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی به روایت بی .بی .سی
گلستان ، شاهرخ ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عشق روی پیاده رو :مجموعه داستان کوتاه
مستور، مصطفی ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۱۱‬,‭‌س۲‌ع۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه برندگان جایزه نوبل ادبیات ۱۹۰۱- ۱۹۹۴ . به ضمیمه کتابشناسی آثار ترجمه شده آنان
آقاشیخ محمد، مریم . گردآورنده ؛  تهران کویر،مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۶۶‬,‭آ۷ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی
معارف ، مجید ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۹‬,‭‌م۶۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتابتان را منتشر کنید
سمدلی ، کریستین اس . ؛  تهران کویر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز تحقیقات و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭‌س۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درباره کتاب
دولانی ، امیل ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۳‬,‭د۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان ( ۱)
فرجی ،یوسف ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بحران آگاهی و تکوین روشنفکری در ایران
آبادیان ، حسین ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۴۰‬,‭آ۲‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه رسانه ها( جامعه شناسی ارتباطات )
بهرامی کمیل ، نظام ؛  تهران تهران کویر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۸‬,‭‌ب۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گذر عمر :خاطرات سیاسی باقر پیرنیا استاندار استانهای فارس ، خراسان ...
پیرنیا، باقر ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌پ۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران
طباطبائی ، جواد، ۱۳۲۴- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی طرحها :ویژه دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی صنایع ، مدیریت و اقتصاد
طاهری ، شهنام ،۱۳۳۸- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭ط۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کتاب
دال ، سوند، ۱۸۸۷- ۱۹۶۳ م ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴‬,‭د۲‌ت۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رهایش تشنگان ( :گشتی در دیوان مولانا جلال الدین محمد)
پرتو، ابوالقاسم ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۹۴‬,‭‌پ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چین در اقتصاد جهانی
لاردی ، نیکولاس ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۲۷‬,‭‌ل۲‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2