کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌
ع‍لائ‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ -- اروپ‍ا
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو، ۱۹۳۸-
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو،۱۹۳۸-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
ی‍س‍اول‍ی‌
ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ن‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علایم تجارتی و نمادها(۱)
کووایاما، یاسابورو، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] کارگاه هنر   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نمادها(۲)
کووایاما، یاسابورو ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نمادها و نشانه ها در جهان امروز
کووایاما، یاسابورو، ۱۹۳۸- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ن۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نشانه :علائم فرهنگی و تجاری اروپا
کووایاما، یاسابورو، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ن۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نشانه ها
کووایاما، یاسابورو،۱۹۳۸- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ع۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک