کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍وش‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ --ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۴- ۱۳۲۷ ق‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د
ت‍ح‍س‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
<ص‍در ارح‍ام‍ی‌= ص‍در ارح‍ام‍ی‌>، زه‍را:۱۳۵۲-
ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د، ۱۲۶۹- ۱۳۲۴
 
ناشر:
ک‍وش‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه
تحسیری ، علیرضا ؛  اصفهان کوشش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ت۳‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مشروطه ایران
کسروی ، احمد، ۱۲۶۹- ۱۳۲۴ ؛  تهران کوشش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰۷‬,‭‌ک۵‌ت۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هجده ساله ی آذربایجان
کسروی ، احمد ؛  تهران کوشش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌ک۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عشق سالهای گمشده
<صدر ارحامی = صدر ارحامی >، زهرا:۱۳۵۲- ؛  تهران کوشش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۳۱‬,‭‌ص۴‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک