کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد، ۱۹۱۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد،۱۹۱۳ - م‌
ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد، ۱۹۱۳-
ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد،- ۱۹۱۳
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌، س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی
کوزر، لوئیس آلفرد، ۱۹۱۳- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭‌ک۹ز۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی
کوزر، لوئیس آلفرد،- ۱۹۱۳ ؛  تهران علمی ، سخن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۳۵‬,‭‌ک۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >بنیادی < جامعه شناختی = جامعه شناختی >
کوزر، لوئیس آلفرد،۱۹۱۳ - م ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ک۹‌ن۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک