کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ --روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ وج‍ودی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‍
 
پدیدآور:
پ‍ات‍رس‍ون‌، ج‍وال‍ن‌
ح‍م‍دی‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۴-
<ک‍ت‍ی‍ک‌= چ‍ت‍ی‍ک‌>،< م‍ورت‍ون‌= م‍ورت‍ن‌>
ش‍ع‍ل‍ه‌ور، ق‌ .پ‍ی‍روز
ی‍ال‍وم‌، اروی‍ن‌ دی‌.، ۱۹۳۱ - م‌
ک‍رات‍وچ‍وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ رادی‌، ۱۹۴۹-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د:ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( روشهای درمانگری )
کراتوچویل ، تامس رادی ، ۱۹۴۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<مهارتهای = مهارت های >پایه در< خانواده درمانی = خانواده درمانی >از مصاحبه اولیه تا خاتمه درمان
پاترسون ، جوالن ؛  تهران ارجمند:نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فنون کودک درمانی ( راهکارهای روان پویایی )
<کتیک = چتیک >،< مورتون = مورتن > ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌چ۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >اگزیستانسیال
یالوم ، اروین دی .، ۱۹۳۱ - م ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ی۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی بهداشت روانی
حمدیه ، مصطفی ، ۱۳۳۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درس نامه خانواده درمانی و زوج درمانی :کاربست بالینی
شعله ور، ق .پیروز ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ش۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک