کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌--م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍داری‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ر ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ه‍ن‍ر-ت‍اری‍خ‌--آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌ --پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۲۷-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌،۱۹۱۷-
ش‍ی‍دف‍ر،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
درگ‍اه‍ی‌، رض‍ا
ام‍ی‍ری‌،داری‍وش‌،۱۳۵۲-
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ع‍ث‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ق‍س‍ی‍م‌،۱۳۴۸-
م‍ی‍رزائ‍ی‌م‍ه‍ر، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر،۱۳۴۰-
ق‍اس‍م‌ ث‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
<ف‍ن‍ای‍ی‌= ف‍ن‍ائ‍ی‌>، ن‍ادر،۱۳۵۶-
پ‍وپ‍وف‌، ای‍گ‍ور پ‍اول‌،۱۹۱۳-
ب‍دی‍ع‍ی‌، وح‍ی‍د
ن‍وروش‌،ای‍رج‌
<ع‍رب‌ زاده‌= ع‍رب‍زاده‌>، ب‍ه‍م‍ن‌
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۴-
اص‍لان‍ی‌م‍ح‍م‍ودی‌، س‍روش‌،۱۳۵۸-
اص‍لان‍ی‌ م‍ح‍م‍ودی‌، س‍روش‌،۱۳۵۸-
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ه‍ن‍روران‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌: ش‍ل‍ف‍ی‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ری‍ح‍ان‍ه‌
دال‍ف‍ک‌
آزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد م‍ه‍س‍ت‍ان‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ل‍ف‍ی‍ن‌
ه‍س‍ت‍ان‌: ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آزمون کارشناسی ارشد آمار نظری
موسسه آموزشی پوران پژوهش ؛  تهران موسسه آموزشی پوران پژوهش ، موسسه آموزش عالی آزاد مهستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کامپایلر :مجموعه مهندسی کامپیوتر
قاسم ثانی ، غلامرضا ؛  تهران موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ویژه رشته های مهندسی صنایع ... کارشناسی ارشد مدرسان شریف
بدیعی ، وحید ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ز۲‌ب۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
<عرب زاده = عربزاده >، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ )همراه با سئوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت ...
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان : نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ص۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد هنر
تهران هنروران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۷۰-۸۱
نوروش ،ایرج ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ۷۷-۸۱
نوروش ،ایرج ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح برای کنکور کارشناسی ارشد مقاومت مصالح به همراه پاسخ تشریحی ( ویژه مهندسی عمران و مکانیک )
<فنایی = فنائی >، نادر،۱۳۵۶- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ف۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده (موضوعی -موادی -کاربردی )قانون مدنی بر اساس نحوه طراحی پرسش و پاسخ آزمونهای وکالت ،قضاوت ،کارشناسی ارشد،سردفترداری ؛به انضمام حاوی ۲۴۰۰ پرسش و....
امیری ،داریوش ،۱۳۵۲- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت <( = TAMGجیمت )
اصلانی محمودی ، سروش ،۱۳۵۸- ؛  ساری شلفین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴‬,‭‌ف‍لا۶آ۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ABM و مدیریت اجرایی
اصلانی محمودی ، سروش ،۱۳۵۸- ؛  ساری شلفین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴‬,‭‌ف‍لا۶آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های عمومی مدیریت
اصلانی محمودی ، سروش ،۱۳۵۸- ؛  تهران : ساری نگاه دانش : شلفین   ، ۱۳۸۱-۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴‬,‭‌ف‍لا۶آ۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی شامل مطالب درسی سریها،انتگرالها،ء تبدیلات فوریه ،معادلات با مشتقات ....
شیدفر،عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح ( ۱و۲)
پوپوف ، ایگور پاول ،۱۹۱۳- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲-۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹‌م۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل استاتیک
مریام ، جیمز لیثرپ ،۱۹۱۷- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌ت۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای مکانیک خاک و مهندسی پی
بهرنگی ، علی ،۱۳۵۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۸۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران و جهان :ویژه داوطلبان کنکور هنر
میرزائی مهر، علی اصغر،۱۳۴۰- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری ریحانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۴۴۰‬,‭‌م۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل و< طبقه بندی شده = طبقه بندی شده >حسابداری صنعتی آزمون کارشناسی ارشد
درگاهی ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭د۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری
عثمانی ، محمد قسیم ،۱۳۴۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ع۲۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9