کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍ی‍ن‍ی‌ت‍ب‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا --روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌--روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
اک‍س‌، ج‍ورج‌
ام‍ی‍ران‌،ح‍ی‍در
<م‍ون‍ت‍ک‍وم‍ری‌= م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌>، داگ‍لاس‌
اح‍دی‌ن‍ی‍ا، ن‍اص‍ر
ام‍ی‍ری‌، م‍ق‍ص‍ود، ۱۳۴۸-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ج‍واد،۱۳۵۹-
رض‍ای‍ی‌،ک‍ام‍ران‌،۱۳۳۵-
گ‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ف‍ق‍ی‍ه‌،< ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌= ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌>
ک‍رب‍اس‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ل‍ن‍ک‌،رون‍ال‍د
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ب‍ام‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۷-
<س‍ق‍ائ‍ی‌= س‍ق‍ای‍ی‌>، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۱-
م‍ه‍رب‍ان‌،رض‍ا،۱۳۲۷-
ن‍ق‍ن‍دری‍ان‌، ک‍اظم‌
<گ‍ران‍ت‌= گ‍ران‍ت‌>، ی‍وج‍ی‍ن‌ ل‍ودوی‍ک‌
ف‍اطم‍ی‌ ق‍م‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸-
ن‍ق‍ن‍دری‍ان‌، ک‍اظم‌،۱۳۳۰-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ ار-ت‍وف‌(RWTUV)ای‍ران‌؛آت‍ن‍ا
ارک‍ان‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ح‍ی‍در ام‍ی‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو(س‍اپ‍ک‍و)،واح‍د آم‍وزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
پ‍ی‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
آش‍ی‍ن‍ا،ن‍اص‍ر اح‍دی‌ن‍ی‍ا
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
ن‍م‍ا:ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت
نقندریان ، کاظم ؛  تهران وزارت صنایع   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت کالا
احدی نیا، ناصر ؛  تبریز آشینا،ناصر احدی نیا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۳‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
<مونتکومری = مونتگمری >، داگلاس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
فقیه ،< نظام الدین = نظام الدین > ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مشکلات اجرایی < =CPSاس .پی .سی >.
بلنک ،رونالد ؛  تهران شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو)،واحد آموزش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ب۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انحراف معیار شش گانه در چارچوب مدیریت کیفیت جامع
مهربان ،رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اصول و مفاهیم و روشهای اجرای شش سیگما
امیران ،حیدر ؛  تهران حیدر امیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
= ]amgiS xiS شش سیگما]
رضایی ،کامران ،۱۳۳۵- ؛  تهران شرکت مشارکتی ار-توف (RWTUV)ایران ؛آتنا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭ر۶‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری به وسیله نرم افزار< = )2.41 esaeleR( batiniM مینی تب ریلیز چهارده >
علیزاده ، جواد،۱۳۵۹- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ع۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
نقندریان ، کاظم ،۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شش سیگما برای همه
اکس ، جورج ؛  مشهد نما:جهان فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری با نرم افزار< = )2.9 esaeleR( batiniM مینی تب ریلیز چهارده >
کرباسیان ، مهدی ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ک۴‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
<گرانت = گرانت >، یوجین لودویک ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌گ۴‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
فاطمی قمی ، سید محمد تقی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری :شرح کامل درس و بیان نکات مهم ، سوالات چهارگزینه ای ...
امیری ، امیرحسین ، ۱۳۵۸- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر کنترل کیفیت آماری :ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
<سقائی = سقایی >، عباس ، ۱۳۵۱- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌س۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل کنترل کیفیت آماری بر اساس تالیف داگلاس سی < .مونتگومری = مونتگمری >
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
بامنی مقدم ، محمد،۱۳۳۷- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با< = 61 batiniiMمینی تب ۱۶>
امیری ، مقصود، ۱۳۴۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری مهندسی صنایع شامل شرح کامل درس ... قابل استفاده دانشجویان کارشناسی و داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد رشته صنایع
گائینی ، احمد، ۱۳۴۳- ؛  تهران موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌گ۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2