کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌--م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ --ای‍ران‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو --ت‍ی‌.اس‌.۱۶۹۴۹
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو۹۰۰۰
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌--اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ب‍ت‍ن‌ -- اف‍زوده‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍وطال‍ب‍ی‌،رض‍ا،۱۳۵۰-
ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ک‍وث‍ر، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رض‍ازاده‌ ن‍ی‍اوران‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۴-
پ‍ورش‍م‍س‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۸ -،گ‍ردآورن‍ده‌
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،- ۱۳۴۵
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
پ‍ورش‍م‍س‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۹ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍رخ‍ه‌، ووت‍ر وان‌ دن‌
ح‍س‍ی‍ن‌خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ک‍وث‍ر
پ‍ورش‍م‍س‌،م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۹ -،گ‍رد آورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍اک‍ری‌، ش‍ه‍رام‌،۱۳۴۹-
خ‍راس‍ان‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌، ۱۳۵۳-
ک‍ری‍گ‌، راب‍رت‌ ج‍ی‌.
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ن‍وپ‍ردازان‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
آزاده‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر گ‍ل‌ آف‍ت‍اب‌:ان‍ج‍م‍ن‌ م‍دی‍ران‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ (خ‍راس‍ان‌)
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
رض‍ا اب‍وطال‍ب‍ی‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دریافت گواهینامه < =0009 OSIایزو نه هزار >به روش آسان
کریگ ، رابرت جی . ؛  مشهد نشر گل آفتاب :انجمن مدیران صنایع (خراسان )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ک۴ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع استقراراستانداردهای < =0002/0009 OSIایزو نه هزار/دوهزار >الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت
پورشمس ، محمدرضا،۱۳۵۸ -،گردآورنده ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌پ۹۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
[پنج اس = S5 ] ، مبنای پیاده سازی < =MQT تی .کیو.ام >و رسیدن به < = ecnellecxE ssenisuBبیزینس اکسلنس >
ابوطالبی ،رضا،۱۳۵۰- ؛  تهران رضا ابوطالبی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع =[2002:94961 ST/OSIایزو/تی .اس ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲]
رضازاده نیاورانی ، محمد،۱۳۵۴- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۷۸/۵‬,‭ر۶‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای مدیریت کیفیت جهت تامین کنندگان مواد و قطعات برای صنایع خودروسازی 2002:94961 ST/OSI در انطباق با الزامات اختصاصی برای بکار گیری استاندارد بین المللی 0002:1009 OSI
پورشمس ، محمدرضا،۱۳۵۹ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت فرایند و سیستم مدیریت کیفیت =]0002:1009 OSIایزو۹۰۰۱:۲۰۰۰]
شاکری ، شهرام ،۱۳۴۹- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ش۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و یا مدیریت زیست محیطی منطبق باالزامات استاندارد بین المللی 2002:11091 OSI
پورشمس ،محمدرضا،۱۳۵۹ -،گرد آورنده و مترجم ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌پ۹۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت پروژه استاندارد< = 3002-60001 OSI SB بی اس ایزو۱۰۰۰۶-۲۰۰۳ > به انضمام فصل ۸ استاندارد < = 4002-KOBMP پی ام بی .ا.کی - ۲۰۰۴>
حسین خانی ، علی کوثر ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح عناصر و الزامات مدیریت فرایند آموزش ، استاندارد بین المللی 4002-2AWI
برخه ، ووتر وان دن ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ب۴‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای < = 0009 OSIایزو نه هزار =۹۰۰۰ > و تکنیکهای نوین مدیریت کیفیت
جلوداری ممقانی ، بهرام ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ج۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای حسابرسی بخش ۱۱ : کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی ...
تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استقرار و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت < = 0002 :1009 OSIایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱>
جلوداری ممقانی ، بهرام ،- ۱۳۴۵ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت پروژه استاندارد< = 3002 :60001 OSI SBبی .اس .ایزو ۱۰۰۶: ۲۰۰۳ >به انضمام فصل ۸ استاندارد< = 4002 - KOBMPپی .ام .بی .ا .کی - ۲۰۰۴>
حسین خانی ، علی کوثر، گردآورنده و مترجم ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیک های >کاربردی نیازسنجی آموزشی ( با تاکید بر تشریح الزامات استاندارد بین المللی ایزو۱۰۰۱۵)
خراسانی ، اباصلت ، ۱۳۵۳- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌خ۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عمل آوری بتن :روش ها، خصوصیات و الزامات آیین نامه ای
تهران سیمای دانش ، انتشارات آذر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ح۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک