کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، ام‍ی‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۴۴-
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ظاه‍ری‍ان‌، ف‍رزاد
<ره‌ اف‍روز= ره‌اف‍روز>، ام‍ی‍ر
ح‍اج‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
م‍روج‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۸-
ک‍اه‍ه‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ه‍رام‌پ‍ور، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۵۷-
غ‍ری‍ب‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍ام‌ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌، گ‍ردآورن‍ده‌
آه‍ن‍گ‍ری‌، ب‍ه‍زاد،۱۳۵۸-
 
ناشر:
اف‍رن‍گ‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌: ن‍ش‍ر ال‍ی‍اس‌
ن‍ص‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر < =1508۸۰۵۱>
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌م۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای [ = RVA ای .وی .آر]
کاهه ، علی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کننده های برنامه پذیر
حسینی ، ابراهیم ،۱۳۴۴- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ح۵‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل میکروکنترلرهای = ]RVA ای .وی .آر]
مظاهریان ، فرزاد ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌م۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع =[CLP پی .ال .سی ]
بهرام پور، عبدالله ،۱۳۵۷- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ب۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع پیشرفته =[CLP پی .ال .سی ]
بهرام پور، عبدالله ،۱۳۵۷- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ب۹‌خ۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای دیجیتال با میکروکنترلر 1502C98 برای دانشجویان کاردانی و دانش آموزان فنی برق و رایانه
آهنگری ، بهزاد،۱۳۵۸- ؛  تهران ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭آ۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر691C08
حاجی حسینی ، پیمان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ح۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل میکروکنترلرهای [ = CIP پی .آی .سی :]سخت افزار، نرم افزار، برنامه نویسی ...
مروج ، حسن ،۱۳۵۸- ؛  تهران فکر خلاق نوین : نشر الیاس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌م۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی میکروکنترلرهای < = RVA ای وی آر>
نام بخش ، محمدصالح ، گردآورنده ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ن۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای < = RVA ای .وی .آر >و کاربردهای آن
<ره افروز= ره افروز>، امیر ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭ر۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر و نمونه های کاربردی RVA< و = alorotoM ای .وی .آر و موتورولا>
اصغری ، امیر ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ف‍لا۶‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = 7 petS citamiS CLP پی ال سی سیماتیک استپ ۷>
غریبی ، سعید ؛  تهران افرنگ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌غ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک