کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ --ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ --ای‍ران‌ --م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ --ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
س‍الاری‌ ش‍ه‍رب‍اب‍ک‍ی‌، م‍ی‍رزام‍ه‍دی‌
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌،م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر،۱۳۳۶-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، (س‍م‍ت‌)
س‍ن‍ج‍ش‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍درس‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه اموال )
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری و جرایم مشابه در حقوق ایران
حبیب زاده ،محمدجعفر،۱۳۳۶- ؛  تهران سنجش و سنجش تکمیلی مدرس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی : کلاهبرداری و ارکان متشکله آن
سالاری شهربابکی ، میرزامهدی ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭‌س۲‌ج۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک