کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ --اخ‍ت‍لالات‌ در ک‍ودک‍ان‌
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -- رواب‍ط ب‍ا ش‍اگ‍ردان‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ت‍ف‍اوت‌ه‍ای‌ ف‍ردی‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌،۱۳۲۳ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌،۱۳۲۳-
ش‍ک‍ل‍ت‍ون‌، وی‌ .ج‌.، ۱۹۴۷ - م‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۲۳-
س‍ی‍گ‍ل‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۹۱۶- ۱۹۶۱
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
رش‍د
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌: ف‍ه‍ی‍م‌
ف‍اطم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی :برای استفاده از کلاسهای کارآموزی آموزشی ضمن خدمت
احمدی ، علی اصغر ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >شخصیت
کریمی ، یوسف ، ۱۳۲۳- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۴-۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >اجتماعی آموزش و پرورش
تهران موسسه نشر ویرایش : فهیم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۳۳‬,‭ر۹‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات یادگیری :مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه
کریمی ، یوسف ،۱۳۲۳ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۷۰۴‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار غیرپارامتری برای علوم رفتاری
سیگل ، سیدنی ، ۱۹۱۶- ۱۹۶۱ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌س۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >اجتماعی تعلیم و تربیت
تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۳۳‬,‭ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات یادگیری :مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه
کریمی ، یوسف ،۱۳۲۳ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۷۰۴‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عاقلان در جای دیوانگان :بحث و جدل بر سر< تشخیص های = تشخیصهای < >روان پزشکی = روانپزشکی >
روزنهان ، دیوید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه و مکاتب روان شناسی ( رشته روان شناسی )
کریمی ، یوسف ،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۱‬,‭‌ک۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تفاوتهای فردی
شکلتون ، وی .ج .، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭‌ش۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک