کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍س‍ت‍ن‌ س‍ن‌، آرت‍ور ام‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۸۷۵- ۱۹۴۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍اس‍ان‍ی‍ان‌، ۲۲۶- ۶۵۱ م‌.
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍ن‌ س‍ن‌، آرت‍ور ام‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۸۷۵- ۱۹۴۵
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران در زمان ساسانیان :تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان
کریستن سن ، آرتور امانوئل ، ۱۸۷۵- ۱۹۴۵ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک