کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واری‍ان‍س‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌( اس‍لام‌)
ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ دوم‌، ۳- ۵۰ ق‌
ف‍ش‍ار --درم‍ان‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ --واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
روش‌م‍ون‍ت‌ک‍ارل‍و
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۶-
ف‍رش‍ادف‍ر، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
م‍ی‍ش‍ل‌، م‍ی‍ن‍ا
ب‍ه‍اری‌ ،ف‍رش‍اد
ن‍وری‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۵۸-
روب‍ی‍ن‌ اش‍ت‍ای‍ن‌، روون‌ وای‌
ف‍رش‍ادف‍ر، ع‍زت‌ال‍ه‌
 
ناشر:
طاق‌ب‍س‍ت‍ان‌
م‌.ن‍وری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استرس : علل ، علائم ، نشانه ها، راه حل ها
میشل ، مینا ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌م۹۷۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اصطلاحات روانپزشکی و بهداشت روانی
بهاری ،فرشاد ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۳‬,‭و۱۷۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تربیت اسلامی ( کودکان و نوجوانان )
نوری ، مسعود،۱۳۵۸- ؛  کرمانشاه م .نوری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای پیشرفته آماری ( تجزیه واریانس و طرح آزمایشها)
فرشادفر، عزت اله ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
فرشادفر، عزت الله ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی اسلام :از عصر ابوبکر تا شهادت امام حسن مجتبی ( ع )
فلسفی ، محمدرضا، ۱۳۲۶- ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۷/۷‬,‭‌ف۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<شبیه سازی = شبیه سازی >و روش مونت کارلو
روبین اشتاین ، روون وای ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭ر۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک