کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍رای‍ت‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اد۱۲۳
دا۱۲۳
اب‍ن‌ف‍ض‍لان‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ف‍ض‍لان‌، ق‍رن‌۴ ق‌ -- .داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍رای‍ت‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۲-
 
ناشر:
م‍ح‍ی‍ط
ن‍ش‍ر ن‍ق‍طه‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پارک ژوراسیک
کرایتون ، مایکل ، ۱۹۴۲- ؛  محیط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭ر۲‌پ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خورشید تابان
کرایتون ، مایکل ، ۱۹۴۲- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭ر۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرده خواران :سفرنامه ابن فضلان به سرزمین وایکینگ ها در ۳۰۰ هجری شمسی
کرایتون ، مایکل ، ۱۹۴۲- ؛  تهران نشر نقطه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭ر۲‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک