کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍ک‍ده‌ ک‍س‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ک‍ی‍س‌ زدن‌
اس‍ک‍ورس‍ی‍زی‌.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د -- ق‍رن‌۲۰ م‌ -- .م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
دف‍ت‍ره‍ای‌ ک‍ار -- چ‍ی‍دم‍ان‌
س‍ی‍رک‌ -، داگ‍لاس‌ -، ۱۸۹۷- ۱۹۸۷ م‌
ران‍دو-م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ م‍ن‍ظر ش‍ه‍ری‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ م‍وزه‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
 
پدیدآور:
ص‍دی‍ق‌، م‍رت‍ض‍ی‌،-
گ‍ری‍م‍ل‍ی‌، ک‍ری‍س‌
طال‍ب‍ی‍ان‌، ن‍ی‍م‍ا،- ، گ‍ردآورن‍ده‌، م‍ت‍رج‍م‌
س‍ی‍رک‌، داگ‍لاس‌، ۱۸۹۷- ۱۹۸۷ م‌
آی‍زن‍م‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۳۲ - م‌
طال‍ب‍ی‍ان‌، ک‍س‍ری‌، ۱۳۶۳-
طال‍ب‍ی‍ان‌، ن‍ی‍م‍ا،-
ع‍اطف‍ه‌ س‍ری‍ری‌
م‍رت‍ض‍ی‌ ص‍دی‍ق‌
راج‍ر ای‍ب‍رت‌
 
ناشر:
: ک‍ت‍اب‍ک‍ده‌ ک‍س‍ری‌
ک‍ت‍اب‍ک‍ده‌ ک‍س‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش راندو ( مجموعه کتب اسکیس و ارائه )
مرتضی صدیق ؛  مشهد , تهران کتابکده کسری , حرفه هنر مند   ، ۱۳۸۹ , ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۱۴‬,‭‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معماری منظر
عاطفه سریری ؛  مشهد کتابکده کسری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۱۴۷۲‬,‭‌س۲‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسکورسیزی
راجر ایبرت ؛  مشهد کتابکده کسری   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‌ف‍لا۵۵ ‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اسکیس طراحی شهری
مرتضی صدیق ؛  مشهد کتابکده کسری   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۹‬,‭‌م۳‌ج۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
موزه
طالبیان ، نیما،- ، گردآورنده ، مترجم ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹،آدرس ناشر :فلسطین ۱۴ پلاک ۱۰ کتابکده کسری   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۶۹۰‬,‭ط۲‌م۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجتمع اقامتی
طالبیان ، نیما،- ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹,نمابر ناشر ; ۷۶۷۰۰۱۹,آدرس ناشر :مشهد فلسطین ۱۴ پلاک ۱۰ : کتابکده کسری   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭ط۱۶‌م۲۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجتمع مسکونی
طالبیان ، نیما،- ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹,نمابر ناشر ; ۷۶۷۰۰۱۹,آدرس ناشر :مشهد فلسطین ۱۴ پلاک ۱۰ کتابکده کسری   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭ط۱۶‌م۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اسکیس :طراحی معماری
صدیق ، مرتضی ،- ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹-۰۹۱۵۵۱۲۴۲۱۹،آدرس ناشر :مشهد - فلسطین 41 پلاک 01 کتابکده کسری   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۹‬,‭‌م۳‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دفتر کار - اداری
طالبیان ، کسری ، ۱۳۶۳- ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹-۰۹۱۵۵۱۲۴۲۱۹،آدرس ناشر :مشهد - فلسطین 41 پلاک 01 کتابکده کسری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۵۵۴۷/۲‬,‭ط۲د۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بنیان فرمیک معماری مدرن
آیزنمن ، پیتر، ۱۹۳۲ - م ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹-۰۹۱۵۵۱۲۴۲۱۹،آدرس ناشر :مشهد - فلسطین 41 پلاک 01 کتابکده کسری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭آ۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تئوری معماری معاصر
مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹-۰۹۱۵۵۱۲۴۲۱۹،آدرس ناشر :مشهد - فلسطین 41 پلاک 01 کتابکده کسری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نوشته بر باد :گفتگوی جان هیلدی با داگلاس سرک
سیرک ، داگلاس ، ۱۸۹۷- ۱۹۸۷ م ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹-۰۹۱۵۵۱۲۴۲۱۹،آدرس ناشر :مشهد - فلسطین 41 پلاک 01 کتابکده کسری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳/۱۹۹۸/‌س۹آ۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی
گریملی ، کریس ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹-۰۹۱۵۵۱۲۴۲۱۹،آدرس ناشر :مشهد - فلسطین 41 پلاک 01 کتابکده کسری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵‬,‭‌گ۴‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک