کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ث‍ب‍ت‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -- ق‍رارداده‍ا
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌--ای‍ران‌--ام‍ور م‍ال‍ی‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
ح‍ق‍وق‌
ث‍ب‍ت‌--ای‍ران‌-- ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌-- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ض‍اوت‌ -- ای‍ران‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌-- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا--ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌-- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶-
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
آذرپ‍ور، ح‍م‍ی‍د،۱۳۳۹-
واح‍دی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌
ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۵-
ح‍ج‍ت‍ی‌اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۱۵-
ح‍ج‍ت‍ی‌اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
آق‍ای‍ی‌،ب‍ه‍م‍ن‌،۱۳۳۱-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۱-
ب‍وش‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲-
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۲-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
استرداد مجرمین
عباسی ، محمود،۱۳۴۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۲۷۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترمینولوژی حقوق ؛ حاوی اصطلاحات رشته های حقوق ، علوم سیاسی اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته های مختلف فقه اسلامی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰‬,‭‌ج۷‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
صانعی ، پرویز، ۱۳۱۵- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۵/۴‬,‭‌ص۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۳۵۰‬,‭آ۵۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران
زندی ، محمدرضا، ۱۳۴۱- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭ز۹‌م۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی
بوشهری ، جعفر، ۱۳۰۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌ب۸۶‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ی علم حقوق
واحدی ، قدرت الله ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۲۳۰‬,‭و۲‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی -مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۳/۵۵۰۵۲‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :حدود - قصاص - دیات ، تعزیرات ( مجازات های بازدارنده )مصوب دوم خرداد۱۳۷۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳۷۵‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :درسهای از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲د۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از :بخشنامه های ثبتی تاآذرماه سال ۱۳۷۹
آذرپور، حمید،۱۳۳۹- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۳۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت :نمونه اسناد
حجتی اشرفی ، غلامرضا،۱۳۱۵- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌ح۳‌ح۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی بهمن بر اساس [yranoitcid waL s'kcalB بلکس لو دیکشنری :]شامل ۳۰ هزار واژه و مدخل انگلیسی - فارسی
آقایی ،بهمن ،۱۳۳۱- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ق۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی :شامل کلیه قوانین و مقررات ...وسایر قوانین مربوطه با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین ومقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات والحاقات
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرای آن به انضمام آئین نامه شرح ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( مدنی )مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹...
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  [تهران ] کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ح۳‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < محشی = محشای >قانون مدنی ( علمی -تطبیقی -تاریخی )
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹-۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4