کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اق‍ت‍ص‍اد
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ب‍وی‌، ع‍زی‍ز،۱۳۱۱-----
ن‍ب‍وی‌، ع‍زی‍ز،۱۳۱۱-
ج‍لال‍ی‌ چ‍ی‍م‍ه‌، ب‍اق‍ر
ن‍ب‍وی‌، ب‍ه‍روز
ن‍ب‍وی‌، ع‍زی‍ز، ۱۳۱۱-
آذر، طغ‍رل‌
ج‍واه‍ری‌، پ‍روی‍ز
م‍ه‍ن‍دس‌، اب‍وطال‍ب‌، ۱۳۰۹-
ق‍دی‍ری‌ اص‍ل‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۰۶-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری : بانک و عملیات بانکی
محمدی ، ولی الله ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۶۰۷‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد
قدیری اصلی ، باقر، ۱۳۰۶- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ق۳۷۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی
مهندس ، ابوطالب ، ۱۳۰۹- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری دولتی
نبوی ، عزیز، ۱۳۱۱- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌ن۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه
جلالی چیمه ، باقر ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول کلی طرح و تنظیم سیستمهای حسابداری
آذر، طغرل ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲آ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
نبوی ، عزیز، ۱۳۱۱- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۶۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
نبوی ، عزیز،۱۳۱۱- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
نبوی ، عزیز،۱۳۱۱----- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظری بر:اصول متداول حسابداری
جواهری ، پرویز ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی
نبوی ، بهروز ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۶۲‬,‭‌ن۲‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک