کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ - ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ - ای‍ران‍ی‌ - ت‍ص‍اوی‍ر پ‍ارچ‍ه‌ ب‍اف‍ی‌
ج‍ل‍دس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ -- ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌--۱۱۴۸-۹۰۷ق‌.
اوس‍ت‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ -طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌-ک‍ت‍اب‌ آرای‍ی‌
ه‍ن‍ر ت‍ی‍م‍وری‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ق‍رن‌۲۰ م‌.
ک‍ودک‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ک‍ت‍اب‌ و م‍واد خ‍وان‍دن‍ی‌
ج‍ل‍دس‍ازی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ن‍ق‍اش‍ی‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --پ‍س‌ از اس‍لام‌
 
پدیدآور:
ت‍ش‍ک‍ری‌، پ‍ری‍س‍ا، ۱۳۵۲-
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ب‍ی‌ . م‍گ‍ز
<ک‍ی‍ت‍گ‍ور= ک‍ی‍ل‍گ‍اور>، ف‍ردری‍ک‌
ن‍ورت‍ون‌، دان‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌ ، رس‍ول‌
اپ‍س‍ت‍ای‍ن‌، ج‍ی‍س‍ن‌
آرت‍ور اپ‍ه‍ام‌ پ‍وپ‌
دال‌، س‍ون‍د، ۱۸۸۷- ۱۹۶۳ م‌
دال‌، س‍ون‍د،۱۹۶۳-۱۸۸۷
اش‍رف‍ی‌، م‍ق‍دم‍ه‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌
 
ناشر:
ق‍ل‍م‍رو
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌، ه‍ن‍ر ن‍و
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍م‍ت‌
ک‍وی‍ر
م‍ول‍ی‌
دب‍ی‍زش‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍روه‍ر
ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍ه‍ان‌
ب‍ن‍ی‍ادف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر عهد تیموریان و متفرعات آن
حبیبی ،عبدالحی ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ت۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول نقاشی ایرانی سده ی شانزدهم میلادی
اشرفی ، مقدمه ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۳‬,‭‌ف‍لا۵۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کار و کسب کتاب : گذشته ، حال و آینده نیم قرن تجربه های ناشری بزرگ
اپستاین ، جیسن ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران اسلامی
جعفریان ، رسول ؛  تهران کانون اندیشه جهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۱۱‬,‭‌ج۷‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ادبیات کودکان :گونه ها و کاربردها از روزن چشم کودک
نورتون ، دانا ؛  تهران قلمرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ن۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تکامل کتاب
<کیتگور= کیلگاور>، فردریک ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴‬,‭‌ک۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کتاب
دال ، سوند، ۱۸۸۷- ۱۹۶۳ م ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴‬,‭د۲‌ت۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اوستا :سروده های زرتشت ، یسنا، یشت ها، ویسپرد، خرده اوستا
تهران فروهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۵۱۵‬,‭‌ف‍لا۹ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیر و صور نقاشی ایران
آرتور اپهام پوپ ؛  تهران مولی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیری در هنر ایران
آرتور اپهام پوپ ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنر عهد تیموریان و متفرقات آن
عبدالحی حبیبی ؛  تهران بنیادفرهنگ ایران   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ت۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طراحی گرافیک
فیلیپ بی . مگز ؛  سمت   ،
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۶‬,‭‌م۷ ‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ادبیات کودکان :گونه ها و کاربردها از روزن چشم کودک
نورتون ، دانا ؛  تهران قلمرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۷‬,‭آ۱‌ن۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ادبیات کودکان :گونه ها و کاربردها از روزن چشم کودک
نورتون ، دانا ؛  تهران قلمرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۷‬,‭آ۱‌ن۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ویترین :مجموعه مقالاتی درباره ی تاریخ طراحی جلد کتاب در ایران و گزیده ی سی و پنج سال طراحی جلد کتاب های معاصر ایران ( ۱۳۹۲-۱۳۵۷)
تشکری ، پریسا، ۱۳۵۲- ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی ، هنر نو   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۱‬,‭‌ت۵و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک