کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ ک‍ی‍م‍ی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ش‍ر، م‍ارک‌، ۱۹۵۳ - م‌.
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ک‍ی‍م‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حکایت دولت و فرزانگی
فیشر، مارک ، ۱۹۵۳ - م . ؛  تهران کتاب کیمیا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۵‬,‭‌ف۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک