کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ . -ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ .اپ‍وک‍ری‍ف‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ . -ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
اس‍لام‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۳۰۸-
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اپوکریفای عهد عتیق
قم مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۱۶۹۵‬,‭‌ف‍لا۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۲
سبحانی تبریزی ، جعفر،۱۳۰۸- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابهایی از عهد عتیق
تهران نشر نی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۱۶۹۵‬,‭‌ک۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک