کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ .اپ‍وک‍ری‍ف‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
زن‍ان‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ -- م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ . -ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
اس‍لام‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
 
پدیدآور:
ن‍ورح‍س‍ن‌ ف‍ت‍ی‍ده‌، طاه‍ره‌،- ۱۳۵۲
ه‍اک‍س‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د .اس‍ف‍ار م‍ج‍ع‍ول‍ه‌ .ان‍ج‍ی‍ل‌ ب‍رن‍اب‍ا .ف‍ارس‍ی‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۳۰۸-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍س‍ت‍ر
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ درف‍ش‌ ک‍اوی‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
اس‍اطی‍ر
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انجیل برنابا
کتاب مقدس .عهد جدید .اسفار مجعوله .انجیل برنابا .فارسی ؛  تهران نشر نیایش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۳۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس ، عهد عتیق و عهد جدید
تهران اساطیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۴۴۰‬,‭‌ک۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قاموس کتاب مقدس
هاکس ، جیمز ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷-۸۳
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۴۴۰‬,‭‍ه۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اپوکریفای عهد عتیق
قم مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۱۶۹۵‬,‭‌ف‍لا۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کریم
کتابخانه درفش کاویانی   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۲
سبحانی تبریزی ، جعفر،۱۳۰۸- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتابهایی از عهد عتیق
تهران نشر نی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۱۶۹۵‬,‭‌ک۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زن در قرآن و عهدین
نورحسن فتیده ، طاهره ،- ۱۳۵۲ ؛  تهران فرهنگ گستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷۲‬,‭‌ن۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک