کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ خ‍ورش‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ار در ه‍ن‍ر
ج‍ب‍ران‌،ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌،۱۹۳۱-۱۸۸۳م‌ --.ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
گ‍ل‌ و م‍رغ‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ ق‍رن‌41 - داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ژاک‍ل‍ی‍ن‌ م‍ی‍ر ص‍ادق‍ی‌
ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ب‍ران‌
ش‍ه‍دادی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر،۱۳۲۷-
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳- ۱۹۳۱
ح‍س‍ن‌ م‍ی‍ر ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ خ‍ورش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عاشقانه ها:متن دو زبانه
جبران ، جبران خلیل ، ۱۸۸۳- ۱۹۳۱ ؛  تهران کتاب خورشید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۵۶‬,‭‌ج۲‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گل و مرغ :دریچه ای بر زیبایی شناسی ایرانی
شهدادی ، جهانگیر،۱۳۲۷- ؛  تهران کتاب خورشید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۵‬,‭‌ش۹‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی -جلد دوم
حسن میر عابدینی ؛  کتاب خورشید   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۴۹‬,‭‌م۹۳‌ه۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی -جلد سوم
حسن میر عابدینی ؛  کتاب خورشید   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۴۹‬,‭‌م ۹۳ ‌ه۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نارستان
ژاکلین میر صادقی ؛  تهران کتاب خورشید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۷‬,‭‌س۲‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عارفانه ها -گزیده آثار
جبران خلیل جبران ؛  تهران کتاب خورشید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۵۶‬,‭‌ب۴۲آ۱۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک