کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
آزم‍ون‌ رورش‍اخ‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
س‍راس‍ی‍م‍ه‌زدگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌
پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ در ک‍ودک‍ان‌
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ -- اخ‍ت‍لالات‌ -- درم‍ان‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌م‍دت‌
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌۱۹۳۳-
اک‍س‍ن‍ر، ج‍ان‌ ای‌.، ۱۹۲۹ - م‌
ول‍ز،< آدری‍ان‌= آدری‍ن‌>، ۱۹۶۲ - م‌
ی‍اس‍م‍ی‌ ن‍ژاد، پ‍ری‍س‍ا، ۱۳۶۰-
<پ‍ی‍ن‍ک‍وس‌= پ‍ی‍ن‍ک‍وز>، دان‍ا
زرب‌، ج‍ان‍ت‌ ام‌
ارب‍ر، رال‍ف‌، ۱۹۵۴ - م‌
اب‍وال‍م‍ع‍ال‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌، ۱۳۴۴-
ت‍ری‍گ‍ول‌، پ‍ی‍ت‍ر
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ل‍س‍ل‍ی‌
ن‍اب‍دل‌، ی‍ون‍س‌
ول‍ز، ک‍ارن‌ س‍ی‌
دوان‍ل‍و، ح‍ب‍ی‍ب‌
وی‍ن‍چ‌، ج‍ان‌ پ‍ی‌.، ۱۹۴۳ - م‌
<م‍ک‍ی‌= م‍ک‌ ک‍ی‌>، م‍ت‍ی‍و، ۱۹۴۸ - م‌
ب‍ک‌، ج‍ودی‍ت‌
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌.پ‍ی‌.
ب‍زم‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ارج‍م‍ن‍د
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پی . ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای < = RT - VI - MSD دی اس ام فور تی آر>
اوتمر، اکهارت ۱۹۳۳- ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۹۱-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = روان درمانی >پویشی کوتاه مدت
دوانلو، حبیب ؛  تهران کتاب ارجمند، نسل فردا، ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشک در درمان وابستگی به مواد
نابدل ، یونس ؛  تهران ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۶‬,‭‌ن۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی تحولی برای بزرگسالان
زرب ، جانت ام ؛  تهران کتاب ارجمند، نسل فردا، ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ز۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد دلبستگی در درمان < اختلال های = اختلالهای >روانی
اتکینسون ، لسلی ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭د۸‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول اجرا و نمره گذاری آزمون < رورشاخ = رور شاخ :>نظام جامع
اکسنر، جان ای .، ۱۹۲۹ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<شناخت درمانی = شناخت درمانی :>اصول و مفاهیم ماورای آن
بک ، جودیت ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ب۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >وابستگی به مواد (اعتیاد :)سبب شناسی ، تشخیص ، درمان
بزمی ، نعیمه ، ۱۳۴۴- ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان شناختی -رفتاری قدرت مقابله
ولز، کارن سی ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭و۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<چالش های = چالشهای < >شناخت درمانی = شناخت درمانی >
تهران ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ل۹‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیکهای < >رفتاردرمانی = رفتار درمانی >دیالکتیکی
<مکی = مک کی >، متیو، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌م۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد حل مساله در درمان مشکلات جنسی :راهنمای درمانگران
وینچ ، جان پی .، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۵‬,‭و۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی رویکردی عملی برای متخصصان بالینی
تریگول ، پیتر ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۵‬,‭‌ت۴‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرخاشگری : ماهیت ، علل و پیشگیری با ضمیمه ماهیت و پیشگیری از پرخاشگری از دیدگاه اسلام
ابوالمعالی ، خدیجه ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی شخصیت :یافته های موجود ، رهیافت های نوین ، چشم انداز آینده
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فراشناخت درمانی برای اضطراب افسردگی
ولز،< آدریان = آدرین >، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭و۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روابط صمیمانه ( مسائل ، نظریه ها و اصول پژوهش )
اربر، رالف ، ۱۹۵۴ - م ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان ، سوار شدن بر موج راهنمای درمانگران
<پینکوس = پینکوز>، دانا ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌پ۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی < = 71 SSPSاس پی اس اس ۱۷ > در روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
یاسمی نژاد، پریسا، ۱۳۶۰- ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ی۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6