کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ در ک‍ودک‍ان‌
م‍ش‍اوران‌ -- ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍ی‌خ‍واب‍ی‌ -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌زب‍ان‌ س‍اده‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ -- ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍اطره‌ان‍گ‍ی‍ز
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌
پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ در ک‍ودک‍ان‌
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ -- اخ‍ت‍لالات‌ -- درم‍ان‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رزی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌م‍دت‌
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ل‍دل‍ی‌، دب‍ورا راث‌، ۱۹۷۲ - م‌
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌۱۹۳۳-
م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍ل‍و، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۳-
ای‍ن‍گ‍رام‌، ری‍ک‌ ای‌
<ش‍ر= ش‍ور>، م‍رن‍ا
ی‍اس‍م‍ی‌ ن‍ژاد، پ‍ری‍س‍ا، ۱۳۶۰-
زرب‌، ج‍ان‍ت‌ ام‌
ارب‍ر، رال‍ف‌، ۱۹۵۴ - م‌
اب‍وال‍م‍ع‍ال‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌، ۱۳۴۴-
ت‍ری‍گ‍ول‌، پ‍ی‍ت‍ر
ن‍اب‍دل‌، ی‍ون‍س‌
ول‍ز، ک‍ارن‌ س‍ی‌
دوان‍ل‍و، ح‍ب‍ی‍ب‌
وی‍ن‍چ‌، ج‍ان‌ پ‍ی‌.، ۱۹۴۳ - م‌
ب‍ک‌، ج‍ودی‍ت‌
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌.پ‍ی‌.
<ادی‍ن‍گ‍ر= ادی‍ن‍ج‍ر>، ج‍ک‌ دی‌
اس‍ت‍ب‍ن‍ی‍ک‍ی‌، م‍ارک‌ ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ارج‍م‍ن‍د
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پی . ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای < = RT - VI - MSD دی اس ام فور تی آر>
اوتمر، اکهارت ۱۹۳۳- ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۹۱-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = روان درمانی >پویشی کوتاه مدت
دوانلو، حبیب ؛  تهران کتاب ارجمند، نسل فردا، ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشک در درمان وابستگی به مواد
نابدل ، یونس ؛  تهران ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۶‬,‭‌ن۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی تحولی برای بزرگسالان
زرب ، جانت ام ؛  تهران کتاب ارجمند، نسل فردا، ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ز۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<شناخت درمانی = شناخت درمانی :>اصول و مفاهیم ماورای آن
بک ، جودیت ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ب۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان شناختی -رفتاری قدرت مقابله
ولز، کارن سی ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭و۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<چالش های = چالشهای < >شناخت درمانی = شناخت درمانی >
تهران ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ل۹‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد حل مساله در درمان مشکلات جنسی :راهنمای درمانگران
وینچ ، جان پی .، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۵‬,‭و۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی رویکردی عملی برای متخصصان بالینی
تریگول ، پیتر ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۵‬,‭‌ت۴‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرخاشگری : ماهیت ، علل و پیشگیری با ضمیمه ماهیت و پیشگیری از پرخاشگری از دیدگاه اسلام
ابوالمعالی ، خدیجه ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روابط صمیمانه ( مسائل ، نظریه ها و اصول پژوهش )
اربر، رالف ، ۱۹۵۴ - م ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی < = 71 SSPSاس پی اس اس ۱۷ > در روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
یاسمی نژاد، پریسا، ۱۳۶۰- ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ی۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
والد متفکر، کودک متفکر :آموزش تفکر به کودکان برای حل مشکلات رفتاری ( تنبلی ، پرخاشگری ، بی نظمی ،)...
<شر= شور>، مرنا ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ش۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بازی های = بازیهای >رایانه ای :فرصت یا تهدید؟ :تحلیلی پژوهشی بر اثرات مثبت و منفی بازیهای رایانه :آنچه والدین ، معلمان ، دانشجویان و بازیکنان باید بدانند
تهران ارجمند، کتاب ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۴۶۹‬,‭‌ب۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت مرزی :مباحث نظری و روشهای درمانی
محمود علیلو، مجید، ۱۳۴۳- ؛  تهران کتاب ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹‬,‭‌م۳‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زمینه های < آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی :عوامل خطرساز در گستره زندگی
اینگرام ، ریک ای ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرسودگی از همدلی ( التیام ذهن ، جسم و روح مشاوران حرفه ای )
استبنیکی ، مارک ا ؛  تهران کتاب ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر< بی خوابی = بیخوابی :>مجموعه درمان های اثربخش
<ادینگر= ادینجر>، جک دی ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۴۸‬,‭‌ف‍لا۴‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی شناختی برای تازه کارها
لدلی ، دبورا راث ، ۱۹۷۲ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :04028988 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ل۴ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3