کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‌ آرای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ - پ‍وس‍ت‍ر - طراح‍ی‌ ج‍ل‍د ک‍ت‍اب‌ و م‍ج‍ل‍ه‌ - طراح‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ - و ن‍ش‍ان‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ - ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ - ای‍ران‍ی‌ - ت‍ص‍اوی‍ر پ‍ارچ‍ه‌ ب‍اف‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌-پ‍وس‍ت‍ر-ج‍ل‍د ک‍ت‍اب‌-ج‍ل‍د ن‍ش‍ری‍ه‌-ت‍ص‍وی‍ر س‍ازی‌ ک‍ت‍اب‌-
ه‍ن‍ر ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌
ن‍گ‍ارگ‍ری‌
ف‍ن‍ون‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‌ آرای‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ -طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌-ک‍ت‍اب‌ آرای‍ی‌
ه‍ن‍ره‍ای‌ ص‍ن‍اع‍ی‌
ه‍ن‍ر ت‍ی‍م‍وری‌
ک‍ت‍اب‌ آرای‍ی‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌
ج‍ل‍د و ک‍ت‍اب‌ آرای‍ی‌
ن‍س‍خ‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ ن‍ق‍اش‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍م‍ی‍د رض‍ا ق‍ل‍ی‍چ‌ خ‍ان‍ی‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ب‍ی‌ . م‍گ‍ز
ص‍ادق‍ی‌ م‍ه‍ر، س‍م‍ان‍ه‌
آرت‍ور اپ‍ه‍ام‌ پ‍وپ‌
ای‍وپ‍ورت‍ر
س‍اع‍د م‍ش‍ک‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌
گ‍رد ه‍م‍ای‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ از ی‍اد رف‍ت‍ه‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‌
م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ اح‍س‍ان‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ وزی‍ری‍ان‌
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
ی‍س‍اول‍ی‌
م‍ول‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍ی‍ادف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر عهد تیموریان و متفرعات آن
حبیبی ،عبدالحی ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ت۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تطبیق کتاب آرایی کلیمیان ایران با کتب درباری عهد صفوی در اصفهان سده 11 ه .ق
صادقی مهر، سمانه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۰۱،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیر و صور نقاشی ایران
آرتور اپهام پوپ ؛  تهران مولی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیری در هنر ایران
آرتور اپهام پوپ ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هنر عهد تیموریان و متفرقات آن
عبدالحی حبیبی ؛  تهران بنیادفرهنگ ایران   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ت۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آداب و فنون نقاشی و کتاب آرایی
ایوپورتر ؛  تهران فرهنگستان هنر   ،
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌پ۹‌ن۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار گرافیک علی وزیریان
علی وزیریان ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭و۴و۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طراحی گرافیک
فیلیپ بی . مگز ؛  سمت   ،
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۶‬,‭‌م۷ ‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحان گرافیک معاصر ایران 5
ساعد مشکی ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۲‬,‭‌ف‍لا۹۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جلدها و قلمدانهای ایرانی
محمد تقی احسانی ؛  امیر کبیر   ،
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۰‬,‭‌ف‍لا ۶ ‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زرافشان
حمید رضا قلیچ خانی ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۳/۳‬,‭‌ق۸ز۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نگار نگارگران
تهران فرهنگستان هنر   ،
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ب۹ ‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران
گرد همایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴‬,‭آ۱‌گ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک