کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ال‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
اس‍م‍ب‍ل‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ دی‌ آر داس‌
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍وات‍روپ‍رو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍وی‍ش‍گ‍ره‍ا
ات‍ول‍ی‍س‍پ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍ت‌ وی‍ر( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دی‌ب‍ی‍س‌VI ESABd
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌گ‍را
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ی‍ون‍ی‍ک‍س‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌
 
پدیدآور:
ری‍س‍ن‍ر، ت‍رادی‌
ه‍د، ج‍ورج‌، ۱۹۴۵-
ج‍ن‍س‍ون‌، ک‍ری‌
دی‍وی‍دس‍ن‌، ه‍وم‍ر
م‍ی‍ل‍ر، آل‍ن‌، ۱۹۳۲-
ان‍ت‍س‍م‍ی‍ن‍ج‍ر، گ‍اری‌، ۱۹۵۰-
ری‍چ‍ارد، ک‍وی‍ن‌
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ک‍ی‌، دی‍وی‍د س‍ی‌
ل‍ی‍ن‍دب‍رگ‌، ک‍ل‍ی‌
اس‍ت‍ون‌، دب‍وراه‌
ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
ب‍لات‍ن‍ر، دی‍وی‍د
ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌
ه‍اف‍م‍ن‌، آل‍ک‍س‍ی‌، ۱۹۶۸-
ب‍ی‍ل‍ب‍و، م‍ارک‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۳-
ای‍ن‍گ‍ل‍ز، ک‍وی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور: ن‍اق‍وس‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
چ‍رت‍ک‍ه‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی استفاده از اسکنر و پردازش تصویر
بلاتنر، دیوید ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۲‬,‭‌پ۹‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی عیب یابی و تعمیر سیستم های صوتی و تصویری بدون استفاده از نقشه
دیویدسن ، هومر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۰/۲‬,‭د۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[ PSILotuA اتولیسپ ]
هد، جورج ، ۱۹۴۵- ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۲‍ه۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[ 21 DACOTUA اتوکد دوازده ]
میلر، آلن ، ۱۹۳۲- ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۹‌خ۹۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از=4
جنسون ، کری ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از زبان اسمبلی
هافمن ، آلکسی ، ۱۹۶۸- ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‍ه۲۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[ xinU یونیکس ]
ریچارد، کوین ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ر۹۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی گرافیکی با[ C سی ]و[ C + + سی ]+ +
فین لی ، مارک ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی [ 6 SoD RD دی آر داس ۶]
بیلبو، مارک ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی با[ C dnalroB++ بورلند سی ]++
هالزنر، استیون ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور: ناقوس : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ناول برای مدیریت شبکه های کوچک [ erawteN نت ویر]
لیندبرگ ، کلی ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۷‬,‭‌ل۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیستم عامل نگارش ۵
شرکت میکروسافت ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ش۳۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ف۴۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قالبهای فایلهای گرافیکی
کی ، دیوید سی ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ gnimmargorp detneiro-tcejbO آبجکت - اورینتد پروگرامینگ ]
انتسمینجر، گاری ، ۱۹۵۰- ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =0.6 ++J lausiV ویژوال جی ++ ۶>
اینگلز، کوین ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرجع برنامه نویسی سیستمهای CP
نورتن ، پیتر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌م۴‌ن۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ylbmessA برای کامپیوترهای شخصی آی .بی .ام
نورتون ، پیتر،۱۹۴۳- ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی [ 4 orP ortauQ کواترو پرو۴]
ریسنر، ترادی ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی VI ESABd
استون ، دبوراه ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۴۹۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3