کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آوی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۸-
آوی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بچه های آسمان :فیلمنامه به همراه گفتگو
مجیدی ، مجید، ۱۳۳۸- ؛  تهران کانون فرهنگی ، علمی و هنری ایثارگران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرتضی و ما به ضمیمه فیلمنامه
آوینی ، سید محمد ؛  تهران کانون فرهنگی ، علمی و هنری ایثارگران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭آ۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه آسمانی
آوینی ، مرتضی ، ؛  تهران کانون فرهنگی علمی و هنری ایثارگران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭ر۸۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک