کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،۱۳۱۹-
م‍ولای‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۴۴-
ق‍رخ‍ل‍و، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۰-
خ‍ل‍ی‍ق‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
ص‍ال‍ح‍ی‌ ف‍ت‍ح‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
<گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌= گ‍ل‌م‍ح‍م‍دی‌>، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌، ۱۳۵۷-
ش‍ی‍رع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍رض‍ا، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌،۱۳۳۹-
رف‍ی‍ع‍ی‌، داود
ق‍راخ‍ان‍ی‌ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر،۱۳۳۰-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ول‍ف‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
راه‍ی‌، اش‍راق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ت‍ای‍ش‌
ان‍ت‍خ‍اب‌
زم‍ان‌
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی
صالحی فتح آبادی ، حسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ص۲۵آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای همه :مناسب برای یک دوره آموزش عمومی کامپیوتر
قراخانی بهار، اکبر،۱۳۳۰- ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ق۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر
رفیعی ، داود ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭ر۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نوین کامپیوتر
مولایی ، بیژن ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه انتشارات ستایش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌م۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر، ویندوز، اینترنت و برنامه سازی
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ص۲آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع < الگوریتم ها= الگوریتمها>
شیرعلی شهرضا، محمد حسن ،۱۳۳۹- ؛  تهران زمان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش < = )4( LDCE / LDCIای سی دی ال >سطح دو
<گل محمدی = گل محمدی >، نفیسه ، ۱۳۵۷- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌گ۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار درجه ۲ براساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای با کد بین المللی ۳-۴۲/۲۸ سال ۸۲
خلیق ، غلامرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران راهی ، اشراقی   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌خ۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در جغرافیا و علوم انسانی
قرخلو، مهدی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران انتخاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۲‬,‭‌ق۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک