کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌--م‍داره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
<ک‍ری‍م‌زادگ‍ان‌= ک‍ری‍م‌ زادگ‍ان‌ >م‍ق‍دم‌، داود، ۱۳۴۴-
پ‍وررح‍ی‍م‌، س‍ع‍ی‍د،۶۸۴۹-
ص‍ب‍ائ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۴۵-
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ررض‍ا
م‍ان‍و، ام‌ .م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷ - م‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، آرت‍ور
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷-
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌،۱۹۷۲-
آه‍ن‍گ‍ری‌، ب‍ه‍زاد،۱۳۵۸-
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
ارگ‌
پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر اس‍ح‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی منطقی دستگاههای رقمی
فریدمن ، آرتور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۳‬,‭‍ه۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال
مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال
تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ،۱۹۷۲- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )موریس مانو
صبائی ، مسعود،۱۳۴۵- ؛  تهران نشر اسحاق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )مانو
پوررحیم ، سعید،۶۸۴۹- ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌پ۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای دیجیتال با میکروکنترلر 1502C98 برای دانشجویان کاردانی و دانش آموزان فنی برق و رایانه
آهنگری ، بهزاد،۱۳۵۸- ؛  تهران ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭آ۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ،۱۹۷۲- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی ( رشته کامپیوتر)
<کریم زادگان = کریم زادگان >مقدم ، داود، ۱۳۴۴- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ک۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طلایی مدار منطقی بر اساس تالیف داود کریم زادگان مقدم
عباسی ، مریم ، ۱۳۶۰- ؛  تهران پویندگان دانشگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸‬,‭‌ع۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳۲۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ن۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال :مدار منطقی
مانو، ام .موریس ، ۱۹۲۷ - م ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک