کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ان‍ک‍داری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌( ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌( )ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌)
گ‍وگ‍ل‌
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍رازن‍ام‍ه‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌< = SISPOT/AEDدی‌ ای‌ ای‌ / ت‍اپ‍س‍ی‍س‌( >م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‌)
م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
<خ‍دم‍ت‍گ‍زار= خ‍دم‍ت‍گ‍ذار>، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۵۵-
ق‍اس‍م‍ی‌، ج‍واد
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ طال‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<حل المسائل = حل المسائل >کتاب کنترل کیفیت آماری نقندریان
کاظمی ، ابوالفضل ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<حل المسائل = حل المسائل >کتاب کنترل کیفیت آماری دکتر نقندریان
کاظمی ، ابوالفضل ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل کلیدی در رفتار کاربرد مستمر خدمات بانکداری اینترنتی در ایران
<خدمتگزار= خدمتگذار>، حمیدرضا ؛  تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد مدیریت ترازنامه بانکها به روش < = SISPOT/AEDدی ای ای / تاپسیس ( >مطالعه موردی بانکهای خصوصی ایران )
قاسمی ، جواد ؛  تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر< ارتقاء= ارتقای >شغلی ( مطالعه ای در زنان شاغل در بانک سپه )
قربانی طالمی ، سمیه ؛  تهران ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۵،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد گوگل و کتابخانه دیجیتال در مهندسی صنایع
کاظمی ، ابوالفضل ، ۱۳۵۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ک۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حل المسایل کتاب آمار مهندسی ( آلبرت .ه .باوکر -جرالد.ج .لیبرمن ترجمه هاشم محلوجی )
کاظمی ، ابوالفضل ؛  تهران ۸؟۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک