کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ارن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور
ت‍اری‍خ‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ - ج‍ل‍د ه‍ا - ق‍ل‍م‍دان‌ - ق‍اب‌ - غ‍لاف‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر-ف‍رش‌ و م‍ن‍س‍وج‍ات‌ - خ‍طاطی‌ و م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور-ن‍ق‍اش‍ی‌ رن‍گ‌ روغ‍ن‌ و م‍ق‍وای‌ لاک‍ی‌-س‍ف‍ال‌ و ب‍ل‍ور-
س‍لاح‌ ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌- آث‍ار ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‍ی‌ -ع‍ل‍وم‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ - ج‍ادوگ‍ری‌ ( اس‍لام‌)
رن‍گ‌
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ - ق‍رآن‌ ن‍وی‍س‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌
ای‍ران‌ --آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
 
پدیدآور:
ولان‌، ب‍رای‍د
ش‍ی‌ج‍ی‌او، ه‍ی‍داک‍ی‌، ۱۹۳۸-
ن‍اص‍ر خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌
ب‍رای‍دام‌ . ولان‌
<پ‍ور پ‍ی‍رار= پ‍ورپ‍ی‍رار>، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹-
<پ‍ور پ‍ی‍رار= پ‍ورپ‍ی‍رار>، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹-
ج‍ول‍ی‍ان‌ راب‍ی‌
ک‍خ‌، ه‍ای‍دم‍اری‌
ف‍ران‍س‍ی‍س‌ م‍ادی‍س‍ون‌
ه‍ای‍د م‍اری‌ ک‍خ‌
ک‍رت‍ی‍س‌، ج‍ان‌،۱۹۴۶-
س‌ . م‍اس‍ل‍ن‍ی‍ت‍س‍ی‍ا
دی‍وی‍د آل‍ک‍س‍ان‍در
ن‍اص‍ر . د . خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍گ‌
ک‍ارن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از زبان داریوش
کخ ، هایدماری ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ک۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوازده قرن سکوت ،( تاملی در بنیان تاریخ ایران )
<پور پیرار= پورپیرار>، ناصر، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌پ۷۶د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
همنشینی رنگ ها، راهنمای خلاقیت در ترکیب رنگ ها
شی جی او، هیداکی ، ۱۹۳۸- ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۵۰‬,‭ر۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
همنشینی رنگ ها(۲ )راهنمای خلاقیت در ترکیب رنگها
ولان ، براید ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۵۰‬,‭ر۹و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایران کهن
کرتیس ، جان ،۱۹۴۶- ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۴‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پلی بر گذشته ، بخش اول بررسی اسناد فرهنگی
<پور پیرار= پورپیرار>، ناصر، ۱۳۱۹- ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌پ۹‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گرایش به غرب در هنر قاجار . عثمانی و هند
ناصر خلیلی ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌خ۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
همنشینی رنگ ها ۲
برایدام . ولان ؛  نشر کارنگ   ،
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۵۰‬,‭ر۹و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر ایران
س . ماسلنیتسیا ؛  نشر کارنگ   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۹۰‬,‭‌م۲ ‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ابزار آلات جنگ - جلد دوازدهم از گزیده دوازده جلدی مجموعه هنر اسلامی
دیوید آلکساندر ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸ ‌ل‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ابزار آلات علمی - جلد یازدهم از گزیده دوازده جلدی مجموعه هنر اسلامی
فرانسیس مادیسون ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸‌ل۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کارهای استادانه قرآن نویسی تا قرن هشتم هجری قمری -جلد دوم از گزیده ده جلدی مجموعه هنر اسلامی
ناصر . د . خلیلی ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌خ۸‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کارهای لاکی - جلد هشتم از گزیده ده جلدی مجموعه هنر اسلامی
جولیان رابی ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌م ۳۸‌ج‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
همنشینی رنگها3 ( (
نشر کارنگ   ،
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۷۰۱‬,‭‌س ۶ ‌ه۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
همنشینی رنگها6 ( (
نشر کارنگ   ،
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۷۰۱‬,‭‌ن ۶‌ه۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
همنشینی رنگها7 ( (
نشر کارنگ   ،
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۵۰‬,‭ر۹د۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
همنشینی رنگها8 ( (
نشر کارنگ   ،
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۷۰۱‬,‭‌خ ۶‌ه۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
از زبان داریوش
هاید ماری کخ ؛  تهران نشر کارنگ   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۱۰۰۰‬,‭د ۶ز۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک