کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارم‍ن‍دان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ار -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ره‍ب‍ری‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌(اس‍لام‌)
م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در
ف‍ی‍دل‍ر، ف‍رد ادوارد
ل‍وب‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۰-
ص‍ادق‍ی‌ف‍رد، ن‍اص‍ر
پ‍روا، م‍ه‍دی‌،۱۳۲۴-
اش‍ت‍پ‌، اودو
دس‍ل‍ر،< گ‍ری‌= گ‍اری‌>، ۱۹۴۲-
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۳-
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌۱۳۳۸-
<م‍ی‍ر س‍پ‍اس‍ی‌= م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌>، ن‍اص‍ر،۱۳۱۳-
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌،۱۹۳۹-
ه‍ک‍ت‌،پ‍ن‍ی‌
دولان‌، ش‍ی‍م‍ون‌ ال‌
ل‍وت‍ان‍ز، ف‍رد
<ع‍ب‍اس‍پ‍ور= ع‍ب‍اس‌ پ‍ور>، ع‍ب‍اس‌
ب‍ات‍م‍ان‍ق‍ل‍ی‍چ‌، ف‍ری‍ور
 
ناشر:
ام‍ی‍ن‌ آذی‍ن‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ی‍س‍اول‍ی‌
س‍م‍ت‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
م‍ی‍ر
ج‍م‍ه‍وری‌(اس‍دی‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
م‍دی‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
افزایش کارائی مدیریت
فیدلر، فرد ادوارد ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
دولان ، شیمون ال ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷-۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی از طریق گروههای کنترل کیفی
امیران ، حیدر ؛  [تهران ] امین آذین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیرtgmpT snoitazsinagro sisylanA )
طاهری ، شهنام ۱۳۳۸- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی و روابط کار :نگرشی راهبردی ( استراتژیک )
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۸۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرایندها و کارکردها)
<عباسپور= عباس پور>، عباس ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( استخدام و اداره کارکنان )
هکت ،پنی ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته
گروه کارشناسان ایران ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"با نگرشی به روند جهانی سازی "
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی
صادقی فرد، ناصر ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‌ص۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
لوتانز، فرد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ل۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آیات الهی
باتمانقلیچ ، فریور ؛  تهران جمهوری (اسدی )   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ب۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت منابع انسانی
دسلر،< گری = گاری >، ۱۹۴۲- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی در بنگاه های اقتصادی ( از الف ...تا...ی )
اشتپ ، اودو ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کار( کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت )
ساعتچی ، محمود،۱۳۲۰- ؛  تهران نشر ویرایش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >صنعتی و مدیریت ( ویژه خودسازی مدیران )، با افزودگی بخش ۲۱ - فانتوم های ...
پروا، مهدی ،۱۳۲۴- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌پ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بزرگترین اصل مدیریت در دنیا
لوبوف ، مایکل ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ل۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تواناسازی کارکنان
بلانچارد، کنت ،۱۹۳۹- ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ب۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار( تمرین و مقالات :)با نگرشی به روند جهانی سازی
<میر سپاسی = میرسپاسی >، ناصر،۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3