کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ای‍ل‌ آر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ارل‍س‍ون‌،< ن‍ی‍ل‌= ن‍ای‍ل‌ >آر
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ای‍ل‌ آر
 
ناشر:
رش‍د
غ‍زل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک ( فیزیولوژی رفتار)
کارلسون ، نایل آر ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۱۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ،< نیل = نایل >آر ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک