کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ک‍الاه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا --ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
<ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌
ک‍ی‍س‍ت‍ر، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ س‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ژاپ‍ن‌)MPIJ(
ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ت‍ار
وای‍ت‌
 
ناشر:
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
آراد ک‍ت‍اب‌
ارک‍ان‌
غ‍زل‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی در صنایع )
<حاج شیر محمدی = حاج شیرمحمدی >، علی ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات :سازماندهی ، برنامه ریزی و کنترل
وایت ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭و۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات ( نت )، بهره ور فراگیر<( = MPTتی پی ام )>
موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن )MPIJ( ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فعالیتهای گروههای کاری < = MPT تی .پی .ام >
اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ف۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی و< برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات :سازمان خود را به محیطی کارآمد مجهز کنید
کیستر، تیموتی سی ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ک۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربردی نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی :مشتمل بر جداول کاربردی عیب یابی ، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه ...
صالحی ، ستار ؛  تهران آراد کتاب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک