کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا --طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا --طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍راگ‍و، س‍ان‍دری‍ش‌
<ح‍س‍ن‌ پ‍ور= ح‍س‍ن‌پ‍ور >رودب‍ارک‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۶۴-
ن‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍اذر( م‍ه‍رزاد)
اپ‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ک‌ گ‍رگ‍ور، ۱۹۱۵-
خ‍ادم‍ی‌ زارع‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍وان‌
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ت‍ن‍در
س‍روش‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<طرح ریزی = طرحزیزی >واحدهای صنعتی
اپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر تندر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
هیراگو، ساندریش ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭‍ه۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه درس و تست طرح ریزی واحدهای صنعتی ؛ اولین مجموعه درس و تست ... آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
خادمی زارع ، حسن ،۱۳۴۶ - ، گردآورنده ؛  تهران سروش دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭‌خ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<طرح ریزی = طرحریزی >واحدهای صنعتی
اپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر جوان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی
نورحسینی ، اباذر( مهرزاد) ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭‌ن۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد< طرح ریزی = طرحریزی >واحدهای صنعتی
<حسن پور= حسن پور >رودبارکی ، جواد، ۱۳۶۴- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭ط۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک