کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍دی‍د
اش‍ت‍غ‍ال‌ و ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
خ‍اطرات‌ ی‍ک‌ م‍دی‍ر م‍وف‍ق‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
زن‍ج‍ی‍ره‌ ارزش‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ردی‍ث‌، ج‍ف‍ری‌ گ‍ران‍ت‌
اح‍م‍دپ‍ور داری‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍ود
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ک‌ک‍ورم‍ک‌، م‍ارک‌
اک‍ب‍ری‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌
م‍ص‍ل‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌
اح‍م‍دپ‍ور داری‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
س‍ع‍ی‍دی‌ک‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌
<رض‍ای‍ی‍ان‌= رض‍ائ‍ی‍ان‌>، ع‍ل‍ی‌
<ج‍ی‌ ن‍ی‍ن‌ = ج‍ی‌ن‍ی‍ن‌ >، ه‍ارول‍د
<ک‍ارت‍رای‍ت‌= ک‍ارت‍ر رای‍ت‌>، راج‍ر، م‌- ۱۹۴۸
ک‍وک‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۳۸م‌-.
ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۹-
ب‍راه‍ی‍م‍ی‌، پ‍وی‍ا
س‍الازار، م‍ل‍ی‍ت‍و
<گ‍ن‍دم‌ زاده‌ = گ‍ن‍دم‌زاده‌>، راض‍ی‍ه‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۶-
لام‍زدی‍ن‌، ادوارد
 
ناشر:
ف‍ران‍دی‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ت‍رم‍ه‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍دص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ه‍م‍ی‍اری‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌
ال‍ب‍رز
ک‍وه‍س‍ار
ک‍ی‍ا
آم‍وزه‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍ردی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی :حاوی ۹۰ پرسشنامه استاندارد و معتبر...
مقیمی ، محمد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
مردیث ، جفری گرانت ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌م۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی : تعاریف ،نظریات ،الگوها
احمدپور داریانی ،محمود ؛  تهران شرکت پردیس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی کارآفرینی :راهنمای راه اندازی و مدیریت کسب و کاری برای خود
کوک ، جیمز،۱۹۳۸م -. ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۵‬,‭‌ک۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
رضائیان ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کارآفرینی
سالازار، ملیتو ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
توسعه کارآفرینی ، رویکرد آموزشی
اکبری ، کرامت الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
<رضاییان = رضائیان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌م۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم کارآفرینی ( دانش مهندسی کارآفرینی )
گلستان هاشمی ، مهدی ،۱۳۴۶- ؛  اصفهان جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌گ۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد
مک کورمک ، مارک ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌م۷‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کارآفرینی
احمدپور داریانی ،محمود ؛  تهران فراندیش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی و امکان سنجی طرحهای سرمایه گذاری صنعتی
مصلح شیرازی ، علی نقی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌م۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حل خلاق مسئله ( مهارت های فکری برای جهان در حال تحول )
لامزدین ، ادوارد ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ل۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی کارآفرینی
سعیدی کیا، مهدی ؛  تهران کیا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌س۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
توانمندسازی تعاونی زنان رویکردی کارآمد در توسعه کارآفرینی
<گندم زاده = گندم زاده >، راضیه ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اداره کردن ( خاطرات یک مدیر موفق )
<جی نین = جی نین >، هارولد ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظام آموزش عالی و اشتغال ( چالشها، رویکردها و دیدگاهها)
تهران واحد تربیت مدرس جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲۷۸‬,‭‌ف‍لا۵‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<سازمان های = سازمان های < >کارآفرین = کارافرین >
<کارترایت = کارتر رایت >، راجر، م - ۱۹۴۸ ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ک۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقص استانداردهای جهانی و ارائه دهندگان خدمات کسب و کار در پیوستن < بنگاه های = بنگاههای >اقتصادی به زنجیره های ارزش ؛ مطالعه موردی در ایران
براهیمی ، پویا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۴،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<کار آفرینی = کارآفرینی >گام به گام
کیا، محمد،۱۳۳۹- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان   ، ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4