کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍ه‍م‍ان‍داری‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍روزن‍ده‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۹-
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌،۱۹۳۱-
<ک‍ت‍ل‍ر= ک‍ات‍ل‍ر>، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌،۱۹۳۱-
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۱ - م‌
 
ناشر:
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر آم‍وخ‍ت‍ه‌ : ش‍رک‍ت‌ آت‍روپ‍ات‌
آت‍روپ‍ات‌: آم‍وخ‍ت‍ه‌
آت‍روپ‍ات‌
آم‍وخ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی : تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران آتروپات : آموخته   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ک۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
<کتلر= کاتلر>، فیلیپ ،۱۹۳۱- ؛  اصفهان نشر آموخته : شرکت آتروپات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ،۱۹۳۱- ؛  اصفهان آتروپات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی :خلاصه درس و تستهای طبقه بندی شده بر اساس کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد سالهای ۱۳۸۵- ۱۳۹۰
فروزنده ، بهمن ، ۱۳۲۹- ؛  اصفهان آموخته   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی
کاتلر، فیلیپ ، ۱۹۳۱ - م ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نسل چهارم بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ، ۱۹۳۱ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک