کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌،- ۱۹۴۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳-
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌،- ۱۹۴۳
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
ی‍زدا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی طراحی
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳- ؛  [تهران ] مارلیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی داخلی
چینگ ، فرانک ،- ۱۹۴۳ ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭‌چ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < تصویری = بصری >معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‌چ۹‌ف۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < بصری = تصویری >معماری
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‌چ۹‌ف۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک