کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍ک‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍م‍ی‍ری‌ -، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ -، - ۱۰۲۰ ق‌
م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ -، ق‍رن‌۱۲ق‌
روزب‍ه‍ان‌ ش‍ی‍رازی‌( خ‍ان‍دان‌)
ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ خ‍وی‍ی‌ -، ق‍رن‌۱۳ق‌
اح‍م‍ری‌ -، ب‍ی‍وک‌ -، ۱۲۹۹ - ۱۳۸۷ --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ه‍ن‍ر م‍ح‍ی‍طی‌
وال‍ی‌ -، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌ -، ۱۲۹۹- ۱۳۸۹
ش‍اپ‍ور -، پ‍روی‍ز -، ۱۳۰۲- ۱۳۷۸
زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
طاه‍ر ک‍اش‍ان‍ی‌( خ‍ان‍دان‌)
دی‍ل‍م‍ی‌ -، ع‍ب‍دال‍رش‍ی‍د -، - ۱۰۸۱ ق‌
ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍ی‍رازی‌ -، اس‍دال‍ل‍ه‌ -، ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
ع‍م‍ادال‍ک‍ت‍اب‌ -، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ -،۱۲۴۷ ؟-۱۳۱۵
 
پدیدآور:
آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۲۸-
راه‍ج‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۷-
ف‍ال‍ک‌
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، ک‍ی‍ان‍وش‌، ۱۳۶۱-
م‍ه‍اج‍ر، ش‍ه‍روز، ۱۳۶۳-
م‍ج‍اب‍ی‌، ج‍واد،۱۳۱۸-
رض‍ا س‍ی‍روس‌ ص‍ب‍ری‌
ح‍ام‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۴۹-
ب‍ن‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۰-
ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌ ام‌.، ۱۹۴۲ - م‌
زن‍گ‍ی‌آب‍ادی‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌، ۱۳۶۳-
ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۷-
س‍ق‍راطی‌، س‍ی‍دام‍ی‍ر، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر محیطی
رضا سیروس صبری ؛  تهران پیکره   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۴‬,‭‌ه۹‌ص۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و آراء نشست های پژوهشی هنر( نگارخانه برگ ۱۳۸۹ : ) چنگیز شهوق ، منوچهر شیبانی ...
حامدی ، محمدحسن ، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴،/‌ی۸،‌ح۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اخبار عکاسی در عهد ناصری
زنگی آبادی ، نازنین ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۰۷‬,‭ز۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شمایل نگاران قاجار :نقاشی های رنگ روغن ایران در سده های ۱۲ و ۱۳ هجری قمری -۱۸ و ۱۹ میلادی
فالک ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۳‬,‭‌ف۲‌ش۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۱۰ بیوک احمری
معتقدی ، کیانوش ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹،/‌ف‍لا۳۷،‌م۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۲ / عمادالکتاب سیفی
راهجیری ، علی ،۱۳۱۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹،/‌ف۲۵‌ع۸،۱۳۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۱ / میرزا علیقلی خویی فعال در
آژند، یعقوب ، ۱۳۲۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۲،/‌ف‍لا۹،آ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۷ / علی اشرف والی
بنان ، علی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹،/و۱۶،‌ب۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۹ / خاندان طاهر کاشانی
معتقدی ، کیانوش ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۴۶۷۰/۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنرر ۸ /خاندان روزبهان شیرازی
معتقدی ، کیانوش ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹‬,‭،/‌ف۲،‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۶ / عبدالرشید دیلمی
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹،/‌ف۲۵د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۵ / محمدحسین کشمیری
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹،/‌ف۲۵‌ک۵۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۴ / اسدالله شیرازی ( زنده در۱۲۶۸ ه .ق )
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹،/‌ف۲۵‌ش۸۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۱۲ / محمدصادق (آقاصادق ()فعال در نیمه ی دوم سده ی دوازدهم ه.ق ).
آژند، یعقوب ، ۱۳۲۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹،/‌م۳۴،آ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۱۱ / پرویز شاپور ( ۱۳۷۸ -۱۳۰۲ ه.ش )
سقراطی ، سیدامیر، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۷۲۹،/‌ش۲،‌س۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هفت اصل تزئینی هنر ایران
آژند، یعقوب ، ۱۳۲۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭آ۴۳‍ه۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
صنایع کهن در دوره ی قاجار ( ۱۹۲۵-۱۸۰۰)
فلور، ویلم ام .، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۰۷‬,‭‌ف۸‌ص۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پیشینه ی زیباسازی شهر تهران
مهاجر، شهروز، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۵۲‬,‭‌م۹‌پ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران
مجابی ، جواد،۱۳۱۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭N‬,‭۱۰۰‬,‭‌س ۱۰۰ ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و آراء نشست های پژوهشی هنر( نگارخانه برگ ۱۳۹۱)
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ ، واحد ۳ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴،/‌ی۸،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2