کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍ک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌ - ۱۹۳۹-- ۱۹۴۵ . ف‍ران‍س‍ه‌ -- پ‍اری‍س‌
ب‍ازی‌ زن‍دگ‍ی‌ و راه‌ ای‍ن‌ ب‍ازی‌-ک‍لام‌ ت‍و م‍ع‍ج‍زه‌ گ‍ر اس‍ت‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌(م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
ل‍طی‍ف‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌
رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د، ۱۳۰۴ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۱ - ۱۳۴۵ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
لادل‍وم‌، راب‍رت‌، ۱۹۲۷-
ف‍ردری‍ک‌ ه‍ارت‌
م‍ور، م‍ای‍ک‍ل‌، م‌- ۱۹۵۴
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا،۱۳۲۷-
ه‍ان‍ت‌، م‍ورت‍ن‌،- ۱۹۲۰
پ‍ان‍در، ک‍ات‍ری‍ن‌
ن‍ج‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۰-
ب‍رن‌، اری‍ک‌،۱۹۷۰-۱۹۱۰
زن‍دی‌، م‍ان‍دان‍ا، ۱۳۶۰-
م‍ه‍رب‍ان‌،رض‍ا،۱۳۲۷-
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌ ش‍ی‍ن‌
آزاد، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۲۶-
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ ق‌
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، لاری‌، ۱۹۲۹-
<ش‍ول‍ت‍ز= ش‍ول‍ت‍س‌>، دوآن‌
ش‍ی‍ن‌، ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیا پاریس می سوزد؟
کالینز، لاری ، ۱۹۲۹- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭D‬,‭۷۶۲‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازیها :روانشناسی روابط انسانی
برن ، اریک ،۱۹۷۰-۱۹۱۰ ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
در حسرت پرواز :حکایت نفس در شعر شاملو و سپهری
آزاد، پیمان ، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ف‍لا۸۵‌ی۸۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه :در چارچوب مدیریت کیفیت جامع =tnemeganam tcejorP
مهربان ،رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌م۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرزندان خورشید( پیمان هالکرافت )
لادلوم ، رابرت ، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۸‬,‭‌ف‍لا۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دکتر مصدق بر مسند حکومت
نجمی ، ناصر، ۱۳۰۰- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۵‬,‭‌ن۳د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت جامع = ]tnemeganam ytilauq laloT]:روش اجرایی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع
مهربان ، رضا ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انحراف معیار شش گانه در چارچوب مدیریت کیفیت جامع
مهربان ،رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثارآن =AEMF><
مهربان ،رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی مستمر :استراتژی های حل مسایل و بهبود محصولات و خدمات با استفاده از کار گروهی
مهربان ، رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری :کنترل و صلاحیت ابزار دقیق
مهربان ، رضا ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
شین ، فلورانس اسکاول ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱‬,‭‌ش۹‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ
حافظ، شمس الدین محمد،- ۷۹۲ ق ؛  [تهران ؟] نشر پیکان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ح۲د۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چشم دل بگشا
پاندر، کاترین ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱‬,‭‌پ۲‌چ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کمال :الگوهای شخصیت سالم
<شولتز= شولتس >، دوآن ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه روانشناسی از آغاز تا امروز
هانت ، مورتن ،- ۱۹۲۰ ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۱‬,‭‍ه۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سفیدپوستان ابله
مور، مایکل ، م - ۱۹۵۴ ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭E‬,‭۹۰۳‬,‭‌م۸‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بانویی از جنس باران
زندی ، ماندانا، ۱۳۶۰- ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۷۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سی و دو هزار سال تاریخ هنر
فردریک هارت ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌ه۲‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
فلورانس اسکاول شین ؛  پیکان   ،
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2