کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۲- ۱۳۱۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۲- ۱۳۱۴
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌،۱۲۵۲- ۱۳۱۴
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان
پیرنیا، حسن ،۱۲۵۲- ۱۳۱۴ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران باستان ، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم با ۴۴ گراور و ۲ نقشه
پیرنیا، حسن ، ۱۲۵۲- ۱۳۱۴ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران :از آغاز تا انقراض ساسانیان
پیرنیا، حسن ،۱۲۵۲- ۱۳۱۴ ؛  [تهران ]. خیام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک