کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ی‌ س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌ س‍ازی‌ --آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
راب‍طه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ارب‍ردی‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ی‌ س‍ازی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍او ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ --آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
ات‍ص‍الات‌ ب‍ت‍ن‌آرم‍ه‌
پ‍ی‌س‍ازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌ و پ‍ی‌ و گ‍ودب‍رداری‌
گ‍ردش‌ ک‍ار -- م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍وت‍وره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و
پ‍ی‌ اس‍پ‍ای‍س‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ت‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۶۱-
م‍دب‍رن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا
ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۲-
<دی‌ ری‌= دی‍ری‌>، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
ب‍ری‌، راب‍ی‍ن‌ ل‍وی‍ی‍س‌
داس‌، ب‍راج‍ا
ث‍ان‍ی‌ ان‍ب‍اردان‌، ک‍ری‍م‌
ام‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د ی‍ع‍ق‍وب‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، پ‍ژم‍ان‌
<ت‍ق‍ی‌زاده‌= ت‍ق‍ی‌ زاده‌>، ح‍ام‍د
م‍ات‍ی‍وا، ژاک‌
ع‍ام‍ل‌ س‍خ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ق‍رب‍ان‍ی‌ ت‍وان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۴-
<رض‍ائ‍ی‌ ن‍ور= رض‍ای‍ی‌ ن‍ور>، ج‍لال‌، ۱۳۵۶-
ص‍ادق‍ی‌راد، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ص‍ب‍ورا
۱۳۸۹
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ص‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍زن‍ش‍ر
ن‍اق‍وس‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک ( :خاک و پی )
داس ، براجا ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲۵‌ف‍لا۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان سازی
بری ، رابین لوییس ؛  [بی جا] نشر جویبار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۶‬,‭‌ب۴‌س۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی پی
رهایی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )،مرکزنشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۵۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای مکانیک خاک و مهندسی پی
بهرنگی ، علی ،۱۳۵۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۸۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [ ۲. = 9 scitamehcS ecipSP پی اسپایس شماتیکس ۹/۲]
مدبرنیا، محمدرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌م۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع توابع < = 23 IPA ای پی ای ۳۲ > ۵۵۰ تابع جهت برنامه نویسی
صادقی راد، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ر۲‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای تیپ مکانیک خاک ( شناسایی و طبقه بندی خاک )
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ، اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<بهینه سازی = بهینه سازی >موتور های جستجو برای سایت های مبتنی بر< = PSAای اس پی >
<دی ری = دیری >، کریستین ؛  تهران ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه نویسی = برنامه نویسی >در ویندوز با استفاده از توابع < = IPAای پی آی >
حسینی ، پژمان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ر۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<بهینه سازی = بهینه سازی >موتور های جستجو برای سایت های مبتنی بر< = phpپی اچ پی >
<دی ری = دیری >، کریستین ؛  تهران ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۲۱۸‬,‭د۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<پی سازی = پی سازی >کارشناسی ارشد
عامل سخی ، مسعود ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ع۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کتب همراه کارشناسی ارشد علوی : پی
رحمتی ، احمد، ۱۳۶۱- ؛  تهران علوی فرهیخته ۱۳۸۹   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ر۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<پی سازی = پی سازی >کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
<تقی زاده = تقی زاده >، حامد ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ت۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تحلیلی اتصالات < بتن = بتون >مسلح داخلی < مقاوم سازی = مقاوم سازی >شده باPRFC
ثانی انباردان ، کریم ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۹۸،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار آماری < = 0.02 SSPSاس پی اس اس >
حسینی ، سید یعقوب ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی قابلیت اعتماد پایداری شیب های مسلح شده با نیل
قربانی توانی ، الهام ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۹۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فرایندهای کسب و کار و کاربرد آن در سازمان ها
<رضائی نور= رضایی نور>، جلال ، ۱۳۵۶- ؛  قم دانشگاه قم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >کلی اجرا
ماتیوا، ژاک ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل مهندسی پی
امیری بهقدم ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران انتشارات دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ط۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عناصر و جزییات ساختمان :مطابق سرفصل های مصوب ...
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران صبورا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌پ۴‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2