کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ی‌س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
دال‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ن‍رم‌اف‍زار س‍ی‍ف‌
پ‍ی‌س‍ازی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
پ‍ی‌س‍ازی‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ .واح‍د ش‍ه‍رس‍ازی‌
ب‍ول‍ز، ج‍وزف‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
زری‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۶۸-
ص‍درن‍ژاد، ام‍ی‍رال‍دی‍ن‌،۱۳۳۳-
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌.، ۱۹۴۱ - م‌
ارج‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
غ‍ف‍ارپ‍ورج‍ه‍رم‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۵-
<ت‍ق‍ی‌زاده‌= ت‍ق‍ی‌ زاده‌>، ح‍ام‍د
ب‍رخ‍ورداری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌
 
ناشر:
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ک‍ت‍اب‌ وارش‌
آزاده‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
آذری‍ن‌ م‍ه‍ر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم پی لغزش برای محافظت ساختمان های کوچک در برابر زلزله
حسنی ، ابوالفضل ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ح۵۹‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمانی ایران
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی پی
بولز، جوزف ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ب۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پی
صدرنژاد، امیرالدین ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ص۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل جامع مهندسی پی
طهموریان ، فرزانه ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ط۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان ایران
وزارت مسکن و شهرسازی .واحد شهرسازی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۸-۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<پی سازی = پی سازی >کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
<تقی زاده = تقی زاده >، حامد ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ت۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران بتن آرمه ، سازه های فولادی ، مهندسی پی ...
غفارپورجهرمی ، سعید، ۱۳۵۵- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌غ۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک و اصول اولیه مهندسی پی ...
ارجمند، محمدعلی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۴‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع نرم افزار< = 21 efaSسیف ۱۲>
زرین ، محمدعلی ،۱۳۶۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۵۴۵۵۰۰۸،آدرس ناشر :تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ز۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع و کاربردی نرم افزار< = EFASسیف :>طراحی دالهای دو طرفه طراحی انواع پی ها( گسترده ، نواری ، منفرد)
برخورداری ، محمدعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسایل مهندسی پی
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران ایثارگران ، کتاب وارش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی < دال ها= دالها >و پی های بتنی مرجع جامع نرم افزارهای < = EFASسیف >برنامه تحلیل و طراحی دال و پی reliatedisC برنامه تهیه نقشه اجرایی
برخورداری ، محمدعلی ، ۱۳۲۹- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ب۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک