کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ --آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ -طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رام‍ر ،اس‍ت‍ی‍ون‌
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۳۸-
اس‍ک‍ی‍ن‍ر، آر.ای‍وان‌
م‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
کرامر ،استیون ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌ک۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<جدا سازی = جداسازی < >لرزه ای = لرزه ای >در مقابل زلزله
اسکینر، آر.ایوان ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ج۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدلسازی و آزمایشهای دینامیکی در مهندسی زلزله
ماهری ، محمودرضا ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۳‬,‭‌م۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رفتار< لرزه ای = لرزه ای >اتصالات نیمه صلب
ناطقی الهی ، فریبرز، ۱۳۳۸- ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ن۲ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک