کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
۱.ای‍دز -ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
اخ‍ت‍لال‌ ف‍ش‍ار روان‍ی‌ پ‍س‌ آس‍ی‍ب‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
اس‍ت‍رس‌ و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ج‍روح‍ی‍ن‌ ف‍ل‍ج‌ آم‍ری‍ک‍ا
م‍ی‍رزاآق‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
م‍ی‍رزای‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ه‍ارت‌ ،آش‍ل‍ی‌ ب‌.
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با بیماری هپاتیت
تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی برای مبتلایان به استرس پس از ضربه ناشی از درگیری نظامی
هارت ،آشلی ب . ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی بابیماری ایدز
میرزاآقایی ، حمید ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی در بیماران با آسیب نخاعی
موسسه مجروحین فلج آمریکا ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع نظری و علمی در اختلال پس از ضربه DSTP ، راهنمای کاربردی برای متخصصین بهداشت روانی
میرزایی ، جعفر، ۱۳۴۸ - ، گردآورنده ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک