کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ .دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ام‍ور ه‍ن‍ری‌ و ن‍م‍ون‍ه‌س‍ازی‌ .آرش‍ی‍و -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴-۱۹۹۳ق‌
آث‍ار ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- م‍ن‍اطق‌ ح‍اره‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
پ‍رن‍دگ‍ان‌ -- آم‍ری‍ک‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ه‍وی‍ت‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲ . - ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ب‍ه‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ی‍زی‍ک‌
ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ص‍ل‍ی‍ب‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍ان‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ب‍ر -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ع‍ل‍وم‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍دارس‌ -- ای‍ران‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
رج‍ب‍ی‌ طرخ‍وران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۱-
وای‍ن‍ب‍رگ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۳۳-
ال‍ی‍س‌،روب‍رت‌،۱۹۳۸-
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
گ‍راس‍م‍ان‌، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
اس‍ح‍اق‌پ‍ور، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۱۸-
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، راج‍ر ت‍اری‌، ۱۹۰۸-
ه‍اج‍ز، ه‍ن‍ری‌
ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۳۴-
م‍ه‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌
<ت‍وم‍اس‌= ت‍ام‍س‌>، ج‍رج‌
ع‍س‍گ‍ری‌ ح‍ات‍م‌آب‍ادی‌، ج‍واد
گ‍روس‍ه‌، رن‍ه‌، ۱۸۸۵- ۱۹۵۲
ن‍وی‍د اده‍م‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍وزه‌ه‍ا، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌: ف‍اراب‍ی‌
ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ب‍ه‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد م‍ه‍س‍ت‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍دی‍ن‍ه‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ام‍ور ه‍ن‍ری‌ و ن‍م‍ون‍ه‌س‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران ( دوره اسلامی " )اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی "
قانعی راد، سید محمدامین ، ۱۳۳۴- ؛  تهران موسسه انتشارات مدینه ، مرکز پژوهش و نشر فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ق۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آزمون کارشناسی ارشد آمار نظری
موسسه آموزشی پوران پژوهش ؛  تهران موسسه آموزشی پوران پژوهش ، موسسه آموزش عالی آزاد مهستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیام مدرسه
نوید ادهم ، مهدی ، ۱۳۳۴- ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جنگهای صلیبی
گروسه ، رنه ، ۱۸۸۵- ۱۹۵۲ ؛  تهران نشر و پژوهش فرزان روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۵۷‬,‭‌گ۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جبهه ای نو در فرهنگ شناسی ایران
مهرآبادی ، محسن ، ۱۳۴۶ - ، گردآورنده ؛  تهران دفتر پژوهش و گسترش فرهنگ جبهه   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۳۵‬,‭‌ف۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجهیز آزمایشگاه ملی حفاظت
هاجز، هنری ؛  [تهران ] وزارت ارشاد اسلامی ، اداره کل موزه ها، گروه پژوهش و برنامه ریزی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭CC‬,‭۱۳۵‬,‭‍ه۲‌ت۳‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کامپیوتر بزبان [ CISAB بیسیک :]مخصوص ریزکامپیوترها
عسگری حاتم آبادی ، جواد ؛  تهران پژوهش : فارابی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ع۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معادله و نامعادله
تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱۴‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
الیس ،روبرت ،۱۹۳۸- ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
<توماس = تامس >، جرج ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۴‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی مقدماتی
گراسمان ، استانلی ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۱‬,‭‌گ۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جبر و آنالیز
رجبی طرخورانی ، محمد، ۱۳۱۱- ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭ر۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جبر پایه :برای دانش آموزان سال چهارم رشته تجربی و ریاضی و پیش دانشگاهی
رستمی ، محمدهاشم ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭ر۵‌ج۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جبر پایه :برای دانش آموزان سال سوم رشته تجربی و ریاضی و پیشدانشگاهی
رستمی ، محمد هاشم ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭ر۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معاصر ایران
تهران موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۱۱‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فهرست فیلمهای موجود در آرشیو
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۸۱۴‬,‭‌ف۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زیباترین سرگذشت جهان :راز اساس و منشاء ما
تهران نشر و پژوهش فرزان روز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۹۸۱‬,‭ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رویای یک نظریه نهایی
واینبرگ ، استیون ، ۱۹۳۳- ؛  تهران نشر و پژوهش فرزان روز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭و۲۵ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شناسایی و رنگ آمیزی پرندگان
پیترسون ، راجر تاری ، ۱۹۰۸- ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۸۱‬,‭‌پ۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سینما :گزارشی برای درک ؛ جستاری برای تفکر
اسحاق پور، یوسف ، ۱۳۱۸- ؛  تهران نشر و پژوهش فرزان روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9