کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ول‌ و ارز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ول‌ و ارز
پ‍ول‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
پ‍ول‌
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ش‍ک‍ی‍ن‌،ف‍ردری‍ک‌
ف‍رج‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
م‍ن‍ت‍ظرظه‍ور، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۸-
زم‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ع‍ج‍م‌ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
پ‍ژوی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۲۴-
ه‍اروی‌، ج‍ک‌، ۱۹۱۷ - م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌، ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پول ،ارز و بانکداری
زمانی فراهانی ، مجتبی ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭ز۸‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پول و ارز و بانکداری
مشبکی ، اصغر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۵‌پ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
میشکین ،فردریک ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد :خرد، کلان
منتظرظهور، محمود،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی بین المللی
عجم حسنی ، محمد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ع۳‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
فرجی ، یوسف ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶-۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پول و ارز و بانکداری ( رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی )
پژویان ، جمشید، ۱۳۲۴- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌پ۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد جدید
هاروی ، جک ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۱‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک