کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ت‍ورم‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
پ‍ول‌
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد--ن‍ظری‍ه‌ ه‍ا
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌
ک‍ل‍ی‌،پ‍ل‌،۱۸۷۹-۱۹۴۰، --آث‍ار
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
پ‍ول‍ش‍وی‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍ان‍ک‍داری‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ش‍ک‍ی‍ن‌،ف‍ردری‍ک‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ه‍ارل‍ن‌
اخ‍وان‌،ح‍م‍ی‍د
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
ه‍اف‍ت‍م‍ان‌، ورن‍ر
م‍اج‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۳۱-
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
ن‍وو، ری‍م‍ون‍د
ت‍ی‍م‍وری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۹-
م‍ح‍م‍دی‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
ک‍ی‍س‍و،دون‍ال‍د ای‌.
خ‍ورش‍ی‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا پ‍ول‍ش‍وی‍ی‌(۱۳۸۲:ش‍ی‍راز)
م‍ن‍ت‍ظرظه‍ور، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۸-
زم‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ک‍ی‍س‍و، دون‍ال‍د
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
<وک‍ی‍ل‍ی‌ ف‍رد= وک‍ی‍ل‍ی‌ف‍رد>، ح‍م‍ی‍درض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
وف‍اق‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍رزان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌،ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ث‍م‍ره‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ت‍اب‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍زن‍ش‍ر
ک‍ت‍اب‌ ت‍رم‍ه‌،آژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری : بانک و عملیات بانکی
محمدی ، ولی الله ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۶۰۷‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پول ،ارز و بانکداری
زمانی فراهانی ، مجتبی ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭ز۸‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبادی پول و بانکداری
اسمیت ، هارلن ؛  تهران موسسه علوم بانکی ایران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۱)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران تابان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پول و ارز و بانکداری
مشبکی ، اصغر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۵‌پ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
نوو، ریموند ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
<وکیلی فرد= وکیلی فرد>، حمیدرضا، گردآورنده و مترجم ؛  ثمره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭و۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ارزش ، پول ، تورم
تیموری ، حبیب الله ، ۱۳۰۹- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پول و بانک ،از نظریه تا سیاستگذاری
ماجدی ، علی ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا ارزیابی اقتصادی < پروژه های = پروژه های >صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰-۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه و کار پل کلی
هافتمان ، ورنر ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۵۸‬,‭‍ه۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه
کیسو، دونالد ؛  تهران کتاب فرزانه   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ک۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
میشکین ،فردریک ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پولشویی :مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی (شیراز-هفتم و هشتم خرداد)۱۳۸۲
همایش بین المللی مبارزه با پولشویی (۱۳۸۲:شیراز) ؛  تهران وفاق   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۲۳‬,‭‌پ۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آرای اقتصادی ابن خلدون ( مقایسه با آرای آدام اسمیت )
اخوان ،حمید ؛  [قم ] سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه
کیسو،دونالد ای . ؛  تهران کتاب ترمه ،آژنگ   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ک۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد :خرد، کلان
منتظرظهور، محمود،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان به زبان ساده ریاضی :حسابداری ملی تجزیه و تحلیل تقاضای ملی ، درآمدی بر فرآیند رشد
خورشیدی ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4